Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

datum: 05. 09. 2017

Dolenjski uradni list 19 - 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 5. 9. 2017 sprejel

 

 

SKLEP

 o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)

 

Skozi Novo mesto poteka del državne ceste R3 664, odsek 2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto. Cesta od približno  km 19.400 naprej poteka v območju naselja Novo mesto. Od km 19.400 do približno km 19.700 poteka v območju načrtovane  stanovanjske soseske Urbanije, ki se ureja z  Občinskim lokacijskim načrtom Mrvarjev  hrib. Ob desni strani ceste je v smeri stacionaže na tem odseku predviden hodnik za pešce v širini 1,60m, ki se zaključi v priključku ulice Na Hribu na regionalno cesto (približno v km 19.680). Od  km 19.920 naprej, ko cesta nivojsko prečka železniško progo Novo mesto – Metlika, poteka skozi strnjeno urbano strukturo stanovanjskih sosesk južnega dela Novega mesta (Regrške Košenice, Regrča vas in Šmihel) in  jih povezuje s centrom Novega mesta. Nanjo se v več priključkih navezuje lokalno cestno omrežje oziroma ulični sistem Novega mesta. V približno km 21.620 odsek naveže na v letu 2010 zgrajeni del prestavljene Šmihelske ceste, ki poteka mino zdravstvenega kompleksa Novo mesto. Cesta je ena izmed pomembnih vpadnic v Novo mesto, po kateri poteka poleg notranjega in izvorno ciljnega prometa tudi precejšen delež tranzitnega prometa  iz oziroma v smeri Bele Krajine, saj je najbližja cestna povezava med Novim mestom in Črnomljem. Vertikalni in horizontalni elementi ceste so na obravnavanem  odseku zelo slabi in ne ustrezajo elementom regionalne ceste tretjega reda. Cesta je preozka in preglednost je minimalna ali pa je sploh ni. Pomanjkljiva je tudi oprema ceste. Enostranski pločnik je delno urejen le na območju pokopališča Šmihel, osnovne šole in cerkve, kolesarskih stez in javne razsvetljave na večjem delu ceste ni, neustrezno je tudi odvodnjavanje, na vozišču so vidne poškodbe (udarne jame, razpoke,…).

Najbolj moteč je nivojski prehod z železniško progo, potek ceste v dolžni cca 600m neposredno ob železniški progi in neustrezna je preglednost ter zožitev ceste približno v km 21.000, ki ne omogoča niti normalnega srečevanja dveh osebnih vozil. Potek ceste in gost promet skozi stanovanjski soseski Šmihel in Regrčo vas predstavlja poseg v vitalne dele urbane strukture in oviro v nemotenem poteku daljinskega prometa. Pomembno je, da se tranzitni promet, ki poteka ob strnjeni pozidavi umakne iz naselja. Številna nesemaforizirana križišča ter neposredni priključki iz stanovanjskih objektov motijo prometni tok, širina vozišča je neustrezna, neustrezno je tudi nivojsko križanje z železniško progo. Promet po cesti je skozi naselje zaradi neustreznih elementov ceste iz prometno-varnostnih vzrokov nevaren.

Poleg navedenih slabih prometnih razmer na sami Šmihelski cesti, pa so zaradi lokacijsko neustrezne umeščenosti Šolskega centra Novo mesto v prostor in njegove slabe prometne navezanosti na mestno cestno mrežo prisotne tudi izredno slabe prometne razmere na širšem območju Šolskega centra novo mesto, ki generira velike količine peš prometa. Z  obvoznice Šmihel je predviden nov dostop do Šolskega centra Novo mesto in sicer preko načrtovanega krožišča, ki bo izveden v podvozu pod železniško progo Novo mesto – Metlika. S tem bo mogoče sedanji promet po Šegovi  in sosednjih ulicah omejiti oziroma se bodo izboljšale prometne razmere na širšem območju.

 

2. člen

 (območje urejanja)

 

(1) Območje urejanja z OPPN obsega  v severnem delu rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi, nato pa naprej proti jugu vse do navezave na DPN novogradnjo  ceste.

V območje obravnave z OPPN so vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in povezave do stanovanjskih sosesk in sicer:

-       cesta za Šmihel, ki poteka od stare Šmihelske ceste oziroma njenega križišča s Smrečnikovo ulico preko podvoza pod železnico in križanja z obvoznico Šmihel do Šolskega centra NM,

-       cesta za Šolski center NM, ki poteka od nove ceste za Drsko (priključek v km 0+450) južno od OŠ Dragotin Kette do Šegove ulice pri ŠC NM oziroma se v krožnem križišču naveže na cesto za Šmihel,

-       cesta za Drsko, ki poteka od Ulice Slavke Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice Šmihel, na katero se priključi v krožnem križišču,

-       cesta za romsko naselje, ki poteka od krožišča na novi obvoznici Šmihel do notranje ceste v romskem naselju Šmihel.

 

(2) Okvirno območje urejanja obsega zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkam:

426/3, 514/16, 414/3, 470/3, 550/1, 1293/5, 415/1, 493/4, 514/7, 528/4, 903/10, 493/9, 500, 508/4, 526/2, 514/8, 514/15, 547/46, 1354/11, 1451/1, 550/18, 414/4, 420/2, 420/17, 498/4, 527/1, 552/24, 1294/1, 376/2, 376/3, 470/11, 547/7, 1278/3, 493/8, 547/10, 549/6, 551, 420/28, 429/3, 503/3, 528/3, 552/16, 508/1, 517/3, 549/2, 550/15, 547/23, 552/23, 1278/4, 420/18, 470/5, 493/5, 525/4, 550/12, 552/19, 1305, 426/4, 420/30, 526/3, 547/1, 549/1, 550/14, 1289/5, 1302/4, 1451/2, 428/2, 514/5, 514/14, 550/10, 951/2, 375/2, 428/1, 549/3, 549/4, 552/45, 414/1, 420/25, 428/3, 525/2, 951/3, 547/4, 550/13, 1294/2, 1296/2, 451/1, 514/10, 549/5, 376/1, 470/14, 547/9, 420/24, 514/11, 945, 505/1, 527/2, 549/7, 420/23, 552/41, 960/6, 1459, 526/1, 528/2, 550/11, 552/20, 414/2, 429/1, 451/4, 470/10, 470/15, 508/5, 451/10, 482/1, 498/1, 508/6, 547/2, 1450, 547/3, 1294/5, 1303/1, 493/3, 503/1, 505/2, 423/2, 528/5, 528/6 vse k.o. Šmihel pri Novem mestu in 807/4 k.o. Kandija.

 

(3) Okvirno območje urejanja je določeno na podlagi idejnega projekta, dokončno območje urejanja se določi na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag oziroma na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora. V postopku priprave OPPN se območje urejanja lahko tudi spremeni oz. razširi še na druga zemljišč, ki bodo tangirana z gradnjo oziroma na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) OPPN se izdela na podlagi obstoječih strokovnih podlag in sicer na podlagi Idejnega projekta REKONSTRUKCIJE IN PRESTAVITVE DELA ŠMIHELSKE CESTE V NOVEM MESTU (regionalne ceste R3-664/2501 Gaber - Uršna sela – Novo mesto od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620) – OBVOZNICA ŠMIHEL, št. proj: P-2013/37, junij 2016, GPI d.o.o., v okviru katerega, kot sestavni del celotne IDP dokumentacije je bila izdelana še naslednja dokumentacija:

-          Kapacitetna analiza ključnih križišč za potrebe izdelave IDP rekonstrukcije in prestavitve dela Šmihelske ceste v Novem mestu (izdelal Prometnotehniški inštitut na FGG, Univerza v Ljubljani, št.:010/2014; nadaljnjem besedilu: Kapacitetna analiza);

-          Idejne zasnove gradbenih konstrukcij – nadvoz in oporni zidovi, ki ga je izdelalo podjetje Kobiro d.o.o. pod št. je 1175/2015;

-          Načrt krajinske arhitekture, št. IDp C 1/12/2015, izdelal KRAJINSKA ARHITEKTURA Janez Dolinar s.p.

-          Geološko geomehansko poročilo (izdelal MK inženiring pod št. D-1384-1, Ljubljana, november 2015);

-          Načrt dimenzioniranja voziščne konstrukcije (izdelal MK inženiring pod št. D-1384-2, Ljubljana, november 2015);

-          Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite (izdelal Epi Spektrum pod št.: 2013-018/PHZ).

 

(2) Pri pripravi OPPN se upošteva tudi naslednje predhodno izdelane strokovne podlage:

1.      Gradbeno tehnični elaborat variantnega poteka oziroma predstavitve regionalne ceste R3 664/2501 od okvirno km 19.920 do km 21.760 v Novem mestu (Acer Novo mesto d.o.o., št. proj.: IŠ-R3/2009, februar 2009);

2.      Študija variant obvoznice Šmihel - Regrča vas (Acer Novo mesto d.o.o., št. proj.: IŠ-R3/2008, julij 2009);

3.      Gradbeno tehnični elaborat variantnega poteka oziroma predstavitve regionalne ceste R3 664/2501 od okvirno km 19.920 do km 21.760 v Novem mestu - 4. dodatna varianta (Acer Novo mesto d.o.o., št. proj.: IŠ-R1/2011, september 2011; v nadaljnjem besedilu: GTE);

4.      Dodatek k študiji variant obvoznice Regrča vas (Acer Novo mesto d.o.o., št. proj.: IŠ­R2/2011, september 2011; v nadaljnjem besedilu: ŠV);

5.      PGD projekt »Novogradnja regionalne ceste R3 664, odsek 2501 od km 21.760 do km 22.250, Šmihelska cesta v Novem mestu« (Ozzing d.o.o., Trbovlje, št. proj.: PGD 722/07, januar 2008);

6.         Občinski podrobni prostorski načrt Šipčev hrib (Uradni list RS št. 46/12);

7.      Strokovne podlage za širše območje urejanja OPPN Šipčev hrib (GPI d.o.o. Novo mesto, št. proj. OPPN 28/2010, februar 2010);

8.      Državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Malin (Uradni list RS, št. 102/12).

9.      Strokovne podlage za izdelavo DPN za državno cesto Novo mesto - Metlika - Vinica; 3. razvojna os - južni del odsek 1: od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje (novomeški obroč) do priključka Maline (IDP, št. proj.: 11-0341, PNZ d.o.o., Acer Novo mesto d.o.o., Dolenjska projektiva d.o.o. in Elea IC d.o.o., avgust 2010, dopolnitev junij 2012; v nadaljnjem besedilu: IDP za DPN);

10.   IDZ Rekonstrukcija in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620 (št.proj.P-2013/37, november 2013);

11.   Geodetski načrt na območju »južne Šmihelske ceste« v Mestni občini Novo mesto;

12.   Geoplus d.o.o., št. proj.: 2012171, 20.7.2012, Geodetski načrt za 3. razvojno os - južni del, Flycom d.o.o., št. proj.: FLP07 -015-9 15.11.2010 z novelacijami,

13.   Idejne zasnove: Rekonstrukcija in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto od navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620, izdelal GPI d.o.o. , idejna zasnova - dopolnitev variant, št. projekta: P-2013/37, Novo mesto, maj 2014 (v nadaljnjem besedilu: IDZ),

 

 (3) V sklopu izdelave OPPN se izdelajo dodatne strokovne podlage za ureditve, ki v IDP niso posebej obdelane, bodo pa z obvoznico Šmihel tangirane in sicer:

-        za ureditev dostopa do pokopališča Šmihel, za gradnjo parkirišč ob pokopališču in določitev lokacije EKO otoka,  saj je s predvideno obvoznico  tangiran dostop do vhoda pokopališča, ki je sedaj urejen iz dostopne ceste, ki je niveletno višja od obstoječe Šmihelske in parkirišča ob dostopni cesti;

-        za ureditev avtobusnega postajališča pri OŠ Šmihlel v sklopu obračališča pri pokopališču Šmihel in ureditev parkirišč pri OŠ Šmihel (ker bo stara Šmihelska po izgradnji obvoznice slepa ulica do pokopališča, je v IDP predvideno na koncu novo obračališče, ki se podvaja z obračališčem pri OŠ, zato je smiselna ureditev enega obračališča in sicer na koncu stare Šmihelske ter ureditev avtobusnega postajališča za OŠ v niši na izhodu iz obračališča, v nadaljevanju pa še dostop do parkirišč za OŠ in pokopališče);

-        za umestitev dodatnega AP na cesti za Šmihel to je na  območju med krožiščem na obvoznici Šmihel pod železniško progo in mini krožiščem na stari Šmihelski cesti;

-        za nadomestno gradnjo rušenih objektov na zemljiščih s par. št. 493/3, 493/4 in 423/2 k.o. vse Šmihel pri NM;

-        za ureditev nadomestnega travnatega igrišča za nogomet ob romskem naselju Šmihel,

-        za peš in kolesarsko povezavo od ceste za Šmihel (na desni strani) do novo načrtovanega železniškega postajališča Šmihel ob ŠC NM, ki naj poteka od krožišča v podvozu Šmihelske ceste pod železnico do novega železniškega postajališča po zemljiščih s parc. št. 428/5 in 428/6 obe k.o. Šmihel čim bliže železniški progi;

-        za ureditev parkirišč za osebna vozila v okviru AP za ŠC NM ob cesti za Šmihel in cesti za Drsko;

-        za določitev pogojev za druge gradnje, ureditve in navezave, ki bodo tangirane z obvoznico Šmihel.

4. člen

(roki za pripravo  OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) Priprava OPPN bo potekala v naslednjih rokih in fazah:

 • izdelava strokovnih podlag: 25 delovnih dni po podpisu pogodbe med pripravljavcem in izdelovalcem;
 • izdelava osnutka OPPN: 15 delovnih dni; pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in odločbe o morebitni potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): pridobi pripravljavec, 30 dni rok za NUP;
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 15 delovnih dni po pridobitvi vseh smernic;
 • v primeru potrebne izvedbe CPVO izdelava okoljskega poročila (naroči pripravljavec), ki se skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN posreduje na ministrstvo, pristojno za okolje, da preveri njegovo ustreznost;
 • izvedba javne razgrnitve z objavami v uradnih in lokalnih glasilih, javno obravnavo in prvo obravnavo na občinskem svetu: izvede pripravljavec, čas trajanja 30 dni;
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu: 15 delovnih dni po prejemu pripomb in predlogov;
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
 • izdelava predloga OPPN: 15 delovnih dni po zavzetju stališč;
 • pridobitev mnenj NUP: pridobi pripravljavec, 30 dni rok za NUP;
 • izdelava usklajenega predloga OPPN: 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj;
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
 • objava odloka v uradnem glasilu;
 • izdelava sprejetega prostorskega akta: 10 delovnih dni po sprejemu na občinskem svetu;                            
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta.

(2) Pripravljavec vsako gradivo posamezne faze pregleda v 15 delovnih dneh od prejema. V primeru, da ob pregledu gradiva posamezne faze ugotovi pomanjkljivosti, o tem obvesti izdelovalca, ki gradivo dopolni in ga pripravljavcu ponovno dostavi v pregled in potrditev.

(3) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
 4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
 5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
 6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest-območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto (v vednost),
 7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor,
 8. DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje,
 9. ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
 10. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
 11. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,
 12. Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
 13. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto,
 14. AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
 15. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
 16. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
 17. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,
 18. T2 d.o.o., Poslovalnica Novo mesto, Novi trg 10, 8000 Novo mesto,
 19. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
 20. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto,
 21. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj za področja gospodarskih javnih služb, okolja in prometa, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
 22. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost),
 23. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v roku 30 dni od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku mnenja ne bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

 

 

6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira Mestna občina Novo mesto.

 

 

 

 

7. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


Številka: 350-20/2017                                                          

Novo mesto, dne 5. 9. 2017                                                                                                            

                                                                                                                     Župan

     Mestne občine Novo mesto

        mag. Gregor Macedoni l.r.                                                                                             

nazaj