Odredba o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo na delu od km 0,000 do km 1,764

datum: 14. 07. 2017

Dolenjski list 15 - 2017

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/2012, 36/2014 – odl. US in 46/2015) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/2016) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 6.7. 2017 sprejel

 

O D R E D B O

o spremembi prometne ureditve na občinski cesti

JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo na delu od km 0,000 do km 1,764

 

  1. člen

 

S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo od km 0,000 do km 1,764.

 

    člen

 

Spremeni se potek prednostne ceste v trikrakem križišču z R2-448/0415, priključek Otočec, LC 295311, Lešnica - Otočec in JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo tako, da je prednostna smer R2 - LC, JP  pa se na obe cesti priključuje pravokotno.

 

Na JP 798961, Otočec – Dolenje Kronovo se izvede ukrepe za spremembo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ukrepe za umirjanje prometa in druge, kot so predvideni v Elaboratu spremembe prometne ureditve za objekt:

 

SPREMEMBA PROMETNE UREDITVE NA JP 798961 Otočec – Dolenje Kronovo

 

Št. elaborata: E-801/16

Izdelal: Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto

Kraj in datum: Novo mesto, december 2016

Odgovorni projektant: Lidija Radež, univ. dipl. inž. grad.; IZS G-0318

 

    člen

 

Elaborat spremembe prometne ureditve št.: E-801/16 je sestavni del te Odredbe.

 

    člen

 

Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015).

 

    člen

 

Ta odredba začne veljati 30 dni po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.

 

 

Številka: 371-23/2017 (704)

Novo mesto, dne 6. julija 2017

 

župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj