Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

datum: 17. 02. 2016

Dolenjski uradni list 20 - 2016

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10–ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL št. 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

 

  1. člen

 

V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/2011 in 11/2015 - sprememba) se v 1. členu spremeni prvi odstavek tako, da se po novem celoten člen glasi:

 

»S tem pravilnikom Mestna občina Novo mesto podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec Ringa raja, OŠ Brusnice - Vrtec Brusnice in Osnovna šola Stopiče - Vrtec Stopiče ter določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

 

Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni smiselno upoštevati pogoje in kriterije iz tega pravilnika za sprejem otrok v koncesijski del vrtca. Zasebni vrtci s koncesijo so dolžni pred sprejemom otrok predložiti občini v potrditev seznam otrok, predvidenih za sprejem in morebitno čakalno listo za koncesijski del vrtca.»

 

    člen

 

V 4. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:

 

»Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah, Mestna občina Novo mesto pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce v uradnem glasilu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«

 

    člen

 

Spremenita se tudi Priloga 1(Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2 (Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

 

    člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 602-1/2011

Novo mesto, dne 17. 2. 2016

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

 

 

 

 

nazaj