Vabilo Mestne občine Novo mesto k vpisu predšolskih otrok v vrtce, za šolsko leto 2018/2019

datum: 23. 02. 2018

Dolenjski uradni list 2 - 2018

VABILO

Mestne občine Novo mesto k vpisu

 predšolskih otrok v vrtce,

za šolsko leto 2018/2019  

 

Vpisi bodo potekali od 5. 3. 2018 do 16. 3. 2018.

 

Vlogo za vpis oddajo samo starši, ki še nimajo vključenih otrok v vrtce.

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2018/2019 (1. 9. 2018 – 31. 8. 2019). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku.  Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za otroke, ki v šolskem letu 2018/2019 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2019/2020 vlogo ponovno oddati.

 

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO in 55/17).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

 • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2018/2019 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
 • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot bo na razpolago prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 16. 3. 2018  ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2018. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, vam bomo ponudili možnost izbire druge enote.

**Vloge za vpis in vloge za premestitev za šolsko leto 2018/19 bodo na voljo od 1. 3. 2018 dalje.

 

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

 

V času vpisa lahko starši skupaj z otrokom vrtec tudi obiščete med 9.00 in 11.00 uro.

 

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev.

 

RAZPORED VPISOV

 

 1. Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, www.pedenjpednm.si

 

od  5. 3. do 16. 3. 2018,  med 8.30 in 15.30, ob torkih pa do 16.00 ure (na upravi vrtca pri svetovalni delavki).

Otroka lahko vpišete v naslednje organizacijske enote: CEPETAVČEK, METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK in PIKAPOLONICA.

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00 ure, Metka in Pedenjped pa do 17.00 ure.

Posebnosti:

 • Poldnevni program, ki traja največ 6 ur dnevno in ga vrtec izvaja v enoti Pikapolonica.
 • Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki poteka v razvojnem oddelku.

 

V ponedeljek, 5. 3. 2018, vas vabimo na celodnevni Info-Pedenjpedov dan, na katerem vam bomo predstavili naše razvojne in sodobne koncepte dela.

 

  Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto, www.ciciban-nm.si

 

od  5. 3.  do 16. 3. 2018,  med 8.30 in 15.30, ob torkih pa do 16.00 (na upravi vrtca pri  svetovalni delavki).

Otroka lahko vpišete v naslednje organizacijske enote: CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, NAJDIHOJCA, MARJETICA in MEHURČKI.

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00 ure, Labod in Bibe do 16.30.
Posebnosti:

 • tedensko izmenski program v vrtcu Labod: največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času (praviloma od 5.20 do 16.30 in od 11.30 do 20.30).

 

  OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si

 

od 12. 3. do 16. 3. 2018: v ponedeljek, 12. 3. 2018, sredo, 14. 3. 2018 in petek, 16. 3. 2018, med 8.00 in 12.00, v torek, 13. 3. 2018 in v četrtek, 15. 3. 2018, med 12.00 in 16.30.

 

Vpis bo potekal v OŠ BRUSNICE, v pisarni svetovalne delavke.

 

  OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si

 

Vpis  v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in Podgrad bo potekal od 12. 3. 2018 do 16. 3.  2018, vsak dan od 8.00 do 15.00, razen v sredo, 14. 3. 2018, od 8.00 do 17.00.

 

Vpis za vse tri lokacije vrtca bo potekal v OŠ Stopiče, v pisarni svetovalne delavke.

 

V skupine v STOPIČAH in na DOLŽU bomo vpisovali otroke od enega leta starosti dalje, v skupino PODGRAD pa otroke od drugega leta starosti dalje.

 

  Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si.

 

od 12. 3. do 16. 3. 2018, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 14. 3. 2018, od 14.00 do 17.00.

 

Vabilo k vpisu velja za vse otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo in bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2.

 

 

Vabljeni!

 

 

Številka: 602-3/2018

Datum: 23. 2. 2018

 

Mag. Gregor MACEDONI,

ŽUPAN, l. r.

 

 

 

nazaj