Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018

datum: 27. 02. 2018

Dolenjski uradni list 3 - 2018

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1, 24. 12. 2013), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/15) objavlja Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) naslednji

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018

 

 

 • NAZIV IN SEDEŽ NOSILCA POZIVA
 • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju MONM).

   

  PREDMET JAVNEGA POZIVA

  Predmet javnega poziva je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018 oz. do porabe razpoložljivih sredstev, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU – L 352/1m, 24. 12. 2013).

   

  POGOJI ZA SODELOVANJE

  Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Pri drugih upravičencih se vsi ti pogoji smiselno uporabljajo.

   

  Na poziv se ne morejo prijaviti bodoči ali obstoječi najemniki, ki opravljajo dejavnosti naslednjih kategorij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, šz. 69/07 in 17/08):

  • kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
  • rudarstvo;
  • oskrba z električno energijo, plinom in paro;
  • oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja;
  • gradbeništvo;
  • trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil;
  • gostinstvo (razen v primeru, da ima prevladujočo kulinarično ponudbo);
  • dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti;
  • dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo.

   

  Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja oz. zavodi ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanja, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

   

  Prijavijo se lahko najemniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta, ki so oziroma bodo v prostorih znotraj razpisnega območja v letu 2018 pričeli opravljati poslovno dejavnost. Pri bodočem najemu je potrebna izjava lastnika poslovnega prostora, da bo do najema v letu 2018 prišlo.

   

  VIŠINA SREDSTEV

  Predvidena višina razpisanih sredstev je 12.000,00 EUR za leto 2018.

   

  Sredstva so zagotovljena v proračunu MONM za leto 2018 na proračunski postavki 18061012 – Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja najemnin in se podeljujejo kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

   

  UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

  Upravičen strošek sofinanciranja je neto najemnina za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost v letu 2018. Za poslovni prostor s šteje prostor, v katerem podjetje dejansko opravlja svojo dejavnost (za poslovni prostor se ne štejejo skupne površine stavbe npr. atrij, stopnišče, hodnik ipd.).

   

  MONM bo sofinancirala najemnine izbranim najemnikom na tem pozivu za obdobje dveh let od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti, s tem, da mora biti poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev skupno tri leta. Najemnikom, ki so dejavnost na lokaciji opravljali še pred objavo poziva, bo občina subvencijo za nazaj nakazala v 30 dneh po prejetju vseh potrdil o plačani najemnini in predložitvi podpisane pogodbe.

   

  Najvišje možno sofinanciranje je 50% najemnine z maksimalno omejitvijo cene 5 EUR/m2 in maksimalno omejitvijo površine 100 m2. Upravičen strošek je NETO najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor ne bo obratoval, bo strošek najema neupravičen.

   

  MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCEV

  Vse formalno popolne in pravočasne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega poziva, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:

  • starost podjetja oz. zavoda (največ 10 točk),
  • lokacija (10 točk),
  • trajanje najemne pogodbe (največ 10 točk),
  • pomen dejavnosti prijavitelja za ekonomsko oživljanje mestnega jedra (največ 70 točk).

   

  Najvišje možno število točk je 100. Za dodelitev subvencije mora prosilec doseči minimalno 40 točk. Merila s točkovalnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Pomen dejavnosti za ekonomsko oživljanje mestnega jedra bo ocenjen s strani strokovne komisije.

   

  Do polnega obsega financiranja je upravičen vsakdo, ki doseže 80 točk. Prosilci, ki bodo dosegli manj kot 80 točk, bodo subvencionirani na naslednji način:

   

  • 40 – 49 točk: 1,5 EUR/m2,
  • 50 – 59 točk: 2 EUR/m2,
  • 60 – 69 točk: 3 EUR/m2,
  • 70 – 79 točk: 4 EUR/m2,
  • 80 točk in več: 5 EUR/m2.

   

  Doseganje meril se bo po zaključku sofinanciranja preverjalo.

   

  OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV IN POROČANJE

  Obdobje za katerega so s tem javnim pozivom namenjena proračunska sredstva je proračunsko leto 2018. Upravičeni so izdatki, ki nastanejo v obdobju dveh let od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti (poslovni prostor je odprt za potrošnike in uporabnike storitev). Sklepi sklenjeni za del obdobja sofinanciranja, ki presega 31. 12. 2018 se izvršijo, v kolikor je za izvršitev zagotovljenih dovolj finančnih sredstev.

   

  Prijavitelj oddaja zahtevke za sofinanciranje vsak mesec. Zahtevek za mesec december mora biti MONM predložen najkasneje do 30. 11. za tekoče leto. Zahtevku je potrebno predložiti:

  • kopije računov najemnin, ki se glasijo na upravičenca
  • potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem pri nakazilu.

  Prvemu zahtevku je potrebno priložiti izjavo najemnika, da poslovni lokal že obratuje.

   

  Zadnjemu zahtevku za leto 2018 (to je najkasneje do 30. 11. 2018) se priloži končno poročilo z opisom izvedbe dejavnosti s seznamom vseh računov plačanih najemnin.

   

  Pred izplačilom zahtevka lahko komisija opravi ogled na terenu in preveri verodostojnost računov in ostale dokumentacije ter namensko porabo sredstev.

  Vzorec končnega poročila, zahtevka in izjave je v prilogi razpisne dokumentacije.

   

  Po zaključku projekta se bo s strani komisije izvajalo preverjanje v skladu s posebnimi pogoji in določili.

   

  POGOJI ZA PRIJAVO

  Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja:

  • ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;
  • ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
  • ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
  • ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do MONM iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala;
  • ki so dolgoročno plačilno nesposobne, skladno s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
  • ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MONM veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije;
  • ki so prejela državno pomoč po tem odloku in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo;
  • ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov (npr. sredstva Zavoda za zaposlovanje, Slovenskega podjetniškega sklada, EU sredstva in podobno);
  • ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MONM.

   

  Posebni pogoji:

  • sklenjeno najemno pogodbo bo potrebno priložiti najkasneje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju;
  • prednost do sofinanciranja bodo imeli tisti najemniki, ki bodo s svojo dejavnostjo bistveno prispevali k ekonomski oživitvi starega mestnega jedra (trgovina – maloprodaja);
  • subvencija je namenjena za najem poslovnih prostorov, sklenjenem v letu 2018 v trajanju dveh let od dneva pričetka opravljanja upravičene gospodarske dejavnosti na lokaciji v starem mestnem jedru, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev;
  • najemniki morajo k vlogi predložiti opis dejavnosti, ki se bo izvajala v najetih prostorih in najemno pogodbo oz. izjavo zemljiškoknjižnega lastnika poslovnega prostora, da bo do najema v letu 2018 prišlo in dokazilo o lastništvu poslovnega prostora v primeru, da lastništvo zemljiškoknjižno še ni urejeno (kopija notarsko overjene pogodbe o nakupu);
  • prejemnik subvencije mora izvajati dejavnost za obdobje, za katerega je zaprosil za subvencijo. To pomeni, da lokal za opravljanje gospodarske dejavnosti obratuje in je odprt za potrošnika in uporabnike storitev. Najete poslovne prostore mora uporabljati skladno z upravičenim namenom (za opravljanje gospodarske dejavnosti) in predloženim opisom dejavnosti iz prejšnje alineje;
  • prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije (2 leti) za najemnine v poslovnem prostoru, za katerega najemnino so prejeli subvencijo, vsaj še 12 mesecev opravljali dejavnost, ki ustreza merilom tega poziva;
  • najvišja možna najemnina ne sme presegati 10 €/m2;
  • najemodajalec in najemnik ne smeta biti v nobenem primeru lastniško in sorodstveno povezana;
  • najkasneje v 30-ih dneh po pravnomočnosti sklepa je prejemnik subvencije dolžan pričeti izvajati dejavnost v poslovnem prostoru.

   

  Za območje starega mestnega jedra Novega mesta se štejejo naslednje enote urejanja prostora:

  • NM/14-a,
  • NM/14-OPPN-b,
  • NM/14-g,
  • NM/14-e.

   

  Grafični del območja je priloga razpisne dokumentacije.

   

  Prijavitelji na poziv ter prejemniki subvencij odgovarjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi na poziv. V primeru neresničnih podatkov ali kršenja pogodbe o dodelitvi subvencije, MONM odstopi od pogodbe, prejemnik pa je dolžan vrniti pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

   

  Javni poziv bo odprt do 1. 11. 2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Vloge za prvo odpiranje morajo biti prejete do 27. 2. 2018 do 15:00 ure na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti in opremljena z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v letu 2018« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Nadaljnja odpiranja se bodo izvedla po potrebi, v primeru razpoložljivih sredstev, praviloma vsak mesec v primeru prispelih vlog.

  Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in vloge neupravičenih vlagateljev se kot prepozne oziroma neupravičene zavržejo.

   

  Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja. MONM lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo s katero dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.

   

  ODPIRANJE, OBRAVNAVANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU POZIVA

  Odpiranje vlog bo opravljeno zadnji dan vsakega meseca. Prvo odpiranje vlog bo potekalo na 28. 2. 2018. Pristojni organ bo v roku 8 (osmih) delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 delovnih dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Morebitne dopolnitve po preteku roka za dopolnitev vloge ne bodo upoštevane.

   

  Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne popolne in ustrezne vloge upravičenih oseb. Direktorica občinske uprave bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. Hkrati bo prijavitelje pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

   

  Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

   

  Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev, MONM odstopi od pogodbe, koristnik pa mora sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, poleg tega tudi ne sme sodelovati na naslednjem razpisu.

   

  Podatki o odobrenih in izplačanih sredstvih so informacije javnega značaja in se lahko objavljajo.

   

  DOKUMENTACIJA

  Razpisna dokumentacija obsega: besedilo poziva in obrazce z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge.

   

  Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega poziva dosegljiva na spletni strani MONM ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur naslovu Mestna občina Novo mesto – sprejemna pisarna, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

   

  Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan v času poslovnih ur na telefonsko številko 07 39 39 260 ali elektronski naslov anze.stupar@novomesto.si.

  Številka: 3522-2/2016-11

  Datum: 30. 1. 2018

   

   

   

  mag. Gregor Macedoni, l.r

                 župan

  nazaj