Odlok o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

datum: 28. 02. 2018

Dolenjski uradni list 4 - 2018

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradno prečiščeno besedilo; ZUONDNO-UPB-1; Uradni list RS, št. 108/06, 99/10 Odl.US: U-I-137/10-47, 9/11), 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 1. 2. 2018 sprejel

 

O D L O K

 

o dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

 

1. člen

            S tem odlokom se dopolni Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10, 77/10-teh.popr. in 112/13; v nadaljevanju: odlok).

 

 

2. člen

V odloku se 2. člen dopolni tako, da se v poglavju E: ULICE IN TRGI; Soseska: DRSKA – BROD; za 15. točko, ki se glasi: »14. Pod Šipčevim hribom« doda 15. točka, ki se glasi: »15. Pavčkova ulica«

 

 

3. člen

            Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.         

 

Št: 007-22/2017

Novo mesto, dne 1. 2. 2018

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni

 

 

 

nazaj