zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 18. seje sveta KS Birčna vas

datum: 06. 10. 2018

Krajevna skupnost Birčna vas

Birčna vas 1

8000 Novo mesto

 

Zapisnik 18. seje KS Birčna vas

 

Datum: Svet se je sestal dne 02.10.2018, v prostorih OŠ Birčna vas, ob 18 uri.

 

Prisotni na seji: Majda Meštrić, Mirko Ravbar, Urška Hrovatič, Silva Šušteršič, Darja Marjanović in tajnik Vesna Stanešić

Odsoten: Vinko Pirc

Ostali prisotni: predstavnika PU Novo mesto, g. Štefanič Andrej in g. Marentič Ladislav

 

DNEVNI RED:

 1. Varnostna situacija v KS Birčna vas
 2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje
 3. Poročilo o izvajanju projektov in izvedenih projektih
 4. Igre krajevnih skupnosti – poročilo o izvedbi iger v letu 2018
 5. Volitve 2018
 6. RAZNO

Ugotovitve in sklepi:

Ad 1

Na  povabilo predsednice sveta KS sta se odzvala predstavnika PU Novo mesto, g. Andrej Štefanič in g. Ladislav Marentič. Seznanili smo jih s trenutno najbolj perečimi problemi v KS, ki so povezani z določeno skupino Romov.

Zelo moteče je odlaganje oblačil na postajališču v Birčni vasi (domnevno romska družina iz druge občine), popivanje in poležavanje na klopeh pri šoli, kar vzbuja strah pri uporabnikih, kraja drv v bližnjem gozdu in podobno. Posredovali smo tudi prošnjo za prisotnost policije 31.12.2018, ker se je to v lanskem letu izkazalo kot zelo učinkovito.

Zelo velik problem je tudi varnost otrok ob prihodu in odhodu iz šole. Promet je zelo gost, veliko voznikov ne upošteva omejitve hitrosti. Dogovorimo se, da bo policija in svet staršev, poleg KS zaprosila za postavitev opozorilnih utripajočih znakov ob cesti z obeh strani ter za posredovanje glede hitrejše ureditve ceste na pri pristojnih službah.

Oba predstavnika PU NM, kot tudi ostali prisotni ugotavljamo, da je takšno sodelovanje zelo koristno in naj se nadaljuje tudi v prihodnosti.

Sklep: Predstavnik PU NM g. Andrej Štefanič bo posredoval dopis na DRI za postavitev opozorilnih znakov v bližini šole, ter opravil razgovore z Romi, ki kršijo javni red in mir.

Ad 2

Po odhodu predstavnikov policije, smo nadaljevali 18. sejo sveta KS Birčna vas.

Pripomb na zapisnik 17. seje ni bilo.

Sklep: zapisnik 17 seje se sprejme brez pripomb.

Ad 3

Predsednica je predstavila vse projekte, ki so končani in ki so v teku.

 • Pešpot v Birčni vasi zaključena ( površina za igrala pripravljena, čakamo še igrala)
 • Pohod v maju uspešno izveden
 • Izlet 2018 v Benečijo z velikim zanimanjem krajanov uspešno realiziran, udeležba 102 krajana
 • Izdaja glasila Šum sekvoj v maju – Karmen Jenič – prevzela vodstvo in zelo uspešno vodi. Z g. Roženbergerjem dogovorjeno, da bodo poiskali arhivske izvode, ki bi jih posodili za skeniranje in arhiviranje v knjižnico Mirana Jarca v NM, za kontakt  – Mirko Ravbar. Po uporabi jih vrnemo
 • Zaključena so dela javnih površin v Birčni vasi – pešpot – predlog za otvoritev po montaži igral. Kot je bilo predvideno – urejen teren za igrala in zunanje fitnes naprave. Sprememba : namesto asfalta travne betonske plošče
 • Izbran izvajalec za preplastitev ceste  do pokopališča v Stranski vasi ter asfaltiranje dela javne ceste na Vrhu pri Ljubnu. Velika zasedenost izvajalca CGP, zato še dela niso izvedena.
 • Komunala letos uredila vežico v Stranski vasi- na vlogo KS
 • Postavljeno novo ogledalo na Ruperč Vrhu, poškodovano v neurju
 • Smerokazi za pokopališče narejeni, čakamo postavitev
 • Avtobusno postajališče delno urejeno ( ni dobra sanacija )
 • Pri Golob Pavlu v Stranski vasi dogovorjena ureditev odvodnjavanja
 • Vrh pri Ljubnu- mulde niso urejene zaradi pomanjkanja sredstev
 • Velik problem je cesta na Rakovniku, ki je že prav nevarna za občane

Sklep: Zberejo se podpisi krajanov Rakovnika ter okoliških vasi, ki uporabljajo to cesto, ter se posreduje z dopisom pristojnim službam na občino z namenom hitrejše rešitve tega problema.

Ad 4

Na športnih igrah v Prečni je sodelovalo 17 udeležencev naše KS. Od  sodelujočih 20 KS smo zasedli 6. mesto. Gostitelj 2. olimpijade športnih iger bo KS Drska.

Ad5

Približujejo se lokalne volitve, zato je predsednica obvestila člane sveta, da se vsi potrebni obrazci nahajajo na spletu. Listo za kandidaturo je potrebno oddati do 18.10.2018.

Vsa volišča so s strani MO pregledana, ker morajo biti dostopna tudi za invalide.

Ad 6

Predsednica PGD Stranska vas nas je seznanila, da je defibrilator ,  za katerega je skrbnik Gregor Jakša,  nameščen na gasilskem domu. Prikaz delovanja bo v mesecu oktobru, ki je sicer tudi mesec požarne varnosti.

Prišlo je do različnega tolmačenja sklepa zapisnika 4. in 6. seje sveta KS, glede sofinanciranja društev s strani KS.

Na 4. seji smo se dogovorili, da bomo iz sredstev za lastno delovanje pomagali aktivnim društvom in organizacijam in to v znesku cca 300€. Tega se z realnim odstopanjem držimo in to ni bilo preklicano. Na 6. seji smo se pa dogovorili za drugačne zneske z glasovanjem, za vsa večja odstopanja se pa tudi dogovorimo.

Prejeli smo prošnjo Gril Mojce za sofinanciranje asfaltiranja dela poti, ki je sicer javno dobro.
GD Lakovnice je zaprosilo za sofinanciranje prevoza na gasilsko tekmovanje v Radgono, skupaj z gasilci Stranske vasi.

Po krajši razpravi smo sprejeli sklepe;

Ugodi se prošnji ga. Gril in sicer KS poravna strošek asfaltiranja dela javne poti v izmeri cca 16m dolžine in 2,5m širine. ( 40m).
 
Računi, ki so izstavljeni s strani PGD Stranska vas in PGD Lakovnice se poravnajo.
 
Zaradi sanacije dvorane gasilskega doma v Stranski vasi, ki ga občasno uporablja tudi KS, se odobri plačilo računa dodatnih stroškov v znesku cca 300,00€.
 
V primeru, da se pojavi še kakšna prošnja za financiranje aktivnosti društev, se do konca mandata  svet korespodenčno dogovori za vsak primer posebej.

 

Seja zaključena ob 19.30 h

 

Zapisnik sestavila Vesna Stanešić                                                                                 

 

 

 

novice

29. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Birčna vas

Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti, pregled zapisnikov 8. in 9. seje sveta ter realizacija sklepov 2. Širokopasovno omrežje 3. Sestanek pri županu MO Novo mesto 4. Gradnja AP Birčna vas 5. Prometna varnost pri osnovni šoli Birčna vas 6. Ohranjanje čiste narave - čistilna akcija 7. Razno

več >

07. junij, KS Birčna vas

Širokopasovno omrežje v KS Birčna vas

Obvestilo in pojasnilo podjetja Telekom v zvezi z gradnjo širokopasovnega omrežja na področju KS Birčna vas

več >

20. maj, KS Birčna vas

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Novo mesto, 13.05.2020 Sporočilo za krajevno skupnost! Sporočamo vam, da je Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2020 pričela z izvajanjem dvoletnega projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V sklopu projekta med drugim postavljamo tudi 15 uličnih zbiralnikov ...

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

18. april, KS Birčna vas

Zapisnik 9. redne seje Sveta KS Birčna vas

Pregled realizacije projektov in obvestilo glede izgradnje širokopasovnega omrežja

več >

19. februar, KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas dne, 05.02.2020 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti. ter pregled zapisnika 7. seje in realizacija sklepov 2. Finančno poročilo 3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2019 4. Plan dela za leto 2020 5. Informacija o ostalih aktivnostih 6. Varnost v naši KS – vabljen predstavnik policije 7. RAZNO

več >

13. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Vlak ne piska več, zapornice na prečenju proge proti Uršnim selom.

več >

13. januar, KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 30.10.2019 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 6. redne seje 2. Športno društvo Birčna vas 3. Informacije o ostalih aktivnostih 4. Razno

več >

25. september, KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas Dnevni red 1.Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 5. redne seje 2. Aktualne zadeve 3. Razno

več >

23. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

več >