zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 3. seje Sveta KS Drska

datum: 17. 04. 2019

Zapisnik sestanka 3. seja Sveta KS Drska, dne 21.01.2019.

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 3. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 21.01.2019 z začetkom ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI: Majda Kavšek, Mira Retelj, Polde Fink, Jožica Cekuta in Matjaž Kavšek.

ODSOTNI: Borut Jakše in Jožef Preskar

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika zadnje seje
 2. Pregled dela sveta KS v letu 2018
 3. Program dela za leto 2019
 4. Razno

K 1.točki

Pregledana sta zapisnika 1. in 2. seje sveta in potrjena s strani vseh prisotnih članov.

 

K 2.točki

Poslovno poročilo za leto  2018

Predsednica je  prisotne seznanila s poslovnim poročilom o delu Krajevne skupnosti za leto 2018. Celotno poročilo je bilo poslano vsem članom sveta v pregled. Pri pregledu letnega poročila  pri točki 3.1. >>Ureditev starega kopališča v Irči vasi in nadaljevanje urejanja pešpoti ob Krki<<,  je predsednica prisotne seznanila o postavitvi kamnite skulpture ob čolnarni na Brodu. Dela na kamnitih skulpturah so v teku, zemljišče  na katerem bodo postavljene skulpture pa je v fazi odkupa.

    

K 3. točki

Program dela za leto 2019

Program dela za leto 2019 je pregledan in potrjen s strani vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

 

K 4.točki

4.1. Ogled  projekta v projektivnem biroju SPINA

Krajevna skupnost želi pridobiti prostore v kurilnici pri osnovni šoli Drska za

izobraževalno in rekreacijsko dejavnost na Drski – namenjeno krajanom krajevne skupnosti Drska za:

 • Učenje in izobraževanje za lokalno skupnost
 • Rekreacijsko dejavnost
 • Za delovanje društev in prostovoljnih organizacij
 • Kulturne in družabne prireditve
 • Dnevno varstvo starejših občanov

 

Za projekt >>pridobitev večnamenskega prostora za druženje in  rekreacijo krajanov  KS Drska <<, je bil naročen idejni projekt pri podjetju Spina.

Cena končanega projekta bi znašala okoli 300.000,00 Eur. Za investiranje

projekta se je smiselno prijavit na razpis  za pridobitev evropskih sredstev.

V  letu 2019 se uredijo zadeve  glede lastništva, pridobi se vsa projektna dokumentacija in pridobijo se sredstva.

 

4.2. Oglasna deska na Lebanovi ulici in Westrovi ulici

 • Na Lebanovi ulici pri mostu čez Težko vodo, je oglasna deska močno poškodovana in jo je nujno odstraniti in prestaviti na drugo lokacijo.

Lokacija za postavitev nove table je smiselna na začetku Lebanove ulici.

Nujno je preveriti lastništvo zemljišča za postavitev oglasne deske.

 • Druga oglasna deska naj bi bila postavljena pri železniškem prehodu na Westrovi ulici.

Sklep.:  Ena oglasna deska je že naročena in plačana. Naročiti  še eno oglasno desko in preveriti lastništvo zemljišča za postavitev oglasne  deske na lokaciji Lebanove in Westrove ulice.

 

4.3. Društvo Metuljčica – najem poslovnih prostorov

Društvo Metuljčica, prosi za uporabo poslovnih prostorov 1x mesečno – vsako prvo sredo v mesecu – za izvajanje svoje dejavnosti.

Sklep.: Društvu Metuljčica se odobri koriščenje prostorov KS Drska  vsako prvo sredo v mesecu brez plačila stroškov.

 

4.4. Nosilci in drogovi za zastave

Zaradi naročila novih zastav in dotrajanosti obstoječih nosilcev zastav se preveri  potrebna količina nosilcev in drogov, katere je nujno nabaviti na novo. Za ugotovitev števila nosilcev in pridobitev ugodnega ponudnika se zadolži Matjaža Kavška.

 

4.5. Prehod za pešce na Topliški cesti

Ureditev dveh prehodov za pešce na Topliški cesti in cesti na Brod.

Ob križišču Topliške ceste s cesto, ki pelje na Brod ni nobenega prehoda za pešce. Edini  označeni prehod je na semaforiziranem  križišču  na ulici Slavka Gruma. Ker vse več krajanov hodi po pločniku proti pokopališču Srebrniče, je na tem križišču na Brodu nujna oznaka prehoda za pešce na cestišču Topliške ceste in ceste na Brod.

 

4.6. Prometni znak za slepo ulico

Na ulici Slavka Gruma proti Cesarjevi ulici sta dva uvoza v slepo ulico, ki pa nista označena  s prometnim znakom za slepo ulico. Nujna namestitev prometnega znaka – Slepa ulica.

 

4.7. Westrova ulica  - umik kontejnerjev

Krajani krajevne skupnosti  Drska, opozarjajo na nepreglednost na razširjenem delu Westrove ulice, kjer je nekdaj stala kapelica, zaradi komunalnega otoka, ki zakriva preglednost voznikom avtomobilov. Poleg komunalnega otoka je še prehod za pešce.

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

08. oktober, KS Drska

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

26. avgust, KS Drska
06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >

22. maj, KS Drska