zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 16. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 17. 12. 2020

dne 9.12.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

Z A P I S N I K

 

sestanka 16. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 09.12.2020 z začetkom ob 16.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink, Matjaž Kavšek, Jožica Cekuta , Jožef Preskar in Borut Jakše  

OPRAVIČENO ODSOTNA: Majda Kavšek

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 15. seje Sveta KS Drska , 1. ter 2. korespondenčne seje.
 2. Poročilo predsednice o aktivnih zadevah
 3. Realizacija projektov v letu 2020
 4. Razno

K 1.točki

Pregled zapisnikov 15. seje sveta Krajevne skupnosti  Drska 1. ter 2. korespondenčne seje sveta Krajevne skupnosti Drska.

SKLEP: Sprejmejo se zapisniki 15. seje sveta  Krajevne skupnosti Drska ter 1. in 2. korespondenčne seje.

 

K 2.točki

Poročilo predsednice o aktivnih zadevah.

Predsednica je prisotne seznanila z vsebino sestanka predsednikov KS z županom Mestne občine Novo mesto dne 25.11.2020 in povzela projekte, ki se bodo izvajali v Mestni občini Novo mesto v naslednjih dveh letih.

Za KS Drska so v proračunih za leti 2021 – 2022 pomembni naslednji:

 • Nadaljevanje projekta Šmihelska cesta in v letu 2022 Westrova ulica
 • Topliška cesta- ureditev kolesarske steze
 • Popolna rekonstrukcija Ulice Slavka Gruma
 • Kolesarska pot proti Straži
 • Rekonstrukcija črpališča na Brodu
 • Kolesarska povezava Bršljin – Drska
 • Brv v Irči vasi
 • Partnerstvo za projekte v Mrzlih dolinah in Češči vasi

Predsednica je v razpravi opozorila, da je potrebno v proračun za leto 2022 umestiti tudi prenovo ceste na Drski  (od Mizarstva Gašperšič do Topliške ceste) in na novo urediti oz. preplastiti Volčičevo, Šegovo in Cesarjevo ulico ter izgradnjo pločnika od pokopališče do zaselka Srebrniče.

     

K 3. točki

Realizacija projektov v letu 2020

V letu 2020 zaradi nastale situacije – korona virus – niso realizirani vsi zastavljeni projekti.

Realiziran je projekt ureditve igrišča na Cesarjevi ulici.

 • Na novo je postavljena ograja okrog igrišča,
 • Izvedena je preplastitev asfaltne površine,
 • Obžagana in posekana so bila drevesa ter na novo zasajena brežina na severni strani igrišča,
 • Na novo je postavljen pitnik, klopi in izvedena gradbena dela na odvodnjavanju,
 • Nabavljena so nova igrala za otroke,
 • Na novo bo urejena tekaška steza. (Dokončanje ni bilo možno zaradi razmočenosti terena)

Ureditev dostopa do Krke v Srebrničah – Projekt stoji zaradi postopka pridobitve  vodnega soglasja.

Turistične informativne table – projekt ni bil realiziran, ker je vezan na projekt ureditev sprehajalne poti v Portoval.

Nerealizirani projekti se prestavijo v plan za leto 2021.

Med prednostnimi projekti v letu 2021 bomo planirali preplastitev košarkarskega igrišča na Šegovi ulici in ureditev dostopa do reke Krke v Srebrničah ter projekte, ki v letu 2020 niso bili realizirani.

Predsednica je povedala, da je MO Novo mesto že razpisala javni poziv za sofinanciranje projektov KS MO Novo mesto za leto 2021. Prva obravnava vlog bo 1.2.2021.

 

K 4. Točki

Razno

Prejeli smo vloga potapljaškega klub M3 za pomoč pri sofinanciranju njihovih dejavnosti. Društvo se med drugim ukvarja s čiščenjem reke Krke. Zadnja čistilna akcija je bila izvedena v septembru 2020.

Sklep: Potapljaškemu društvu M3 se odobri finančna pomoč v višini 300,00 €.

 

Seja je bila zaključena ob 18,00 uri.

 

 

Tajnica KS Drska                                                                  Predsednica KS Drska

   Jožica Cekuta                                                                     Mira Retelj

 

 

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska