vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 368 Cesta Vahta - Gospodična, zagotavljanje prevoznosti in javne rabe


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za premoženje in kmetijstvo
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Cestna povezava od Vahte do Gospodične, ki je bila zgrajena pred 100 leti, še vedno ni v celoti opredeljena kot javna cesta in vpisana v zemljiški kataster. V preteklosti je že bilo več poskusov odmere in vpisa v kataster, ki pa zaradi nasprotovanja velikega lastnika gozdov niso bili uspešni. Vlagam pobudo, da MONM : - (ponovno) izvede aktivnosti za rešitev težav in vpis ceste v kataster, - zagotovi tekoče vzdrževanje ceste.

Odgovor

Cesta od Vahte proti Gospodični je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, zato je za ureditev lastniških razmerij na delih ceste, ki poteka po zasebnih nepremičninah, in za njeno vzdrževanje odgovorna slednja.

 

 

Pripravila:

 

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

Nazaj na seznam