vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Namestitev smetnjakov v mestnem gozdu Portoval in dopolnitev odloka z določili za varovanje gozdov s posebnim pomenom


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

V mestnem gozdu Portoval ni nameščenih smetnjakov, kamor bi se lahko odlagali odapdki. Gozd je poln smeti, zato vprašanje, zakaj se gozd ne čisti oziroma zakaj ni organizirano čiščenje gozdnih površin?

Pobuda, da se v odloku  o gozdovih s posebnim pomenom doda vsebina, ki bi določala upravljalca teh gozdov in ukrepe za varstvo le-teh (npr. pred vandalizmom in sankcije za onesnaževalce).

Odgovor

Na območju Portovala so bile posode za odpadke pred časom nameščene na zemljišče, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto. Posode izvajalci tudi redno praznijo. Glavnina pešpoti poteka po zasebnih površinah, kjer Mestna občina Novo mesto nima pravice postavljati tovrstnih posod. Prav tako ne smemo izvajati čiščenja na površinah, ki niso v lasti Mestne občine Novo mesto.

V Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto je v 3. členu med načini gospodarjenja že navedena sanacija divjih odlagališč in redno odstranjevanje smeti. Odlok ne določa upravljavca, saj občina ni lastnik vseh parcel, ki predstavljajo gozdove s posebnim namenom. Pobudo bomo podrobneje preučili in v kolikor bomo ugotovili, da za določitev upravljalca in druge predloge iz pobude obstajajo zakonske podlage, bomo pristopili k spremembam in dopolnitvam odloka.

 

Pripravili:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

Mojca Tavčar,

vodja oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica 

Nazaj na seznam