vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Najemnina za poslovne prostore


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Vprašanje, ali MO NM zaračunava najemnino za poslovne prostore, ki jih oddaja društvom in drugim organizacijam, ustanovljenim v MO NM? Katera društva in organizacije so to in koliko znaša najemnina za posamezni prostor? Koliko je neporavnanih najemnin?

Ali poslovne prostore društvom in organizacijam oddaja tudi družba Zarja d.o.o.? Katera društva in organizacije so to in koliko znaša najemnina za posamezni prostor? Koliko je nepobranih najemnin?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto trenutno (v nadaljevanju Občina) ne oddaja svojih poslovnih prostorov v najem društvom in drugim organizacijam, ustanovljenim v Novem mestu, razen prostorov v Kulturnem centru Janeza Trdine, ki jih oddaja visokošolskemu zavodu FOŠ. Poslovne prostore v stavbah na naslovih Rozmanova ulica 10 in Rozmanova ulica 30 ter tri objekte v Drgančevju pa Občina oddaja v brezplačno uporabo društvom in nevladnim organizacijam. Navedeni plačujejo le stroške (obratovalne in druge stroške) po vnaprej določenem ključu.

FOŠ plačuje mesečno najemnino v višini 7 EUR/m2 in najemnino za predavalnice v višini 15 EUR/uro. Najemna pogodba bo potekla konec septembra 2016, pred tem pa bomo pogodbo novelirali na način, da bodo bolj pregledno pokriti materialni stroški.

Iz družbe Zarja d.o.o. Novo mesto smo prejeli odgovor, in sicer navajajo, da družba oddaja svoje poslovne prostore v najem na prostem trgu. Kdo so najemniki njihovih poslovnih prostorov in koliko je bilo pobrane najemnine iz tega naslova, pa je poslovna skeivnost, ki izhaja iz pogodbenih določil med poslovnimi strankami.

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

podsekretar za premoženjske zadeve

 

 

 

 

 

 

Dr. Iztok Kovačič,

vodja Urada za prostor in razvoj

Dr. Vida Čadonič Špelič,

direktorica občinske uprave

 

Nazaj na seznam