vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Požarna varnost, dostop za invalide in reševalna vozila na vzhodni del starega mestnega jedra Novega mesta


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Mestna občina Novo mesto obnavlja Glavni trg v mestu. Gradbena jama in zaprtje celotnega trga je odrezala celotni vzhodni del starega mestnega jedra tako, da je ostal brez dovoznih cest, po katerih je mogoče zagotoviti dovoz z večjimi gasilskimi vozili ali za večja vozila za invalide. Morebitne nujne vožnje reševalnih vozil so zaradi zgolj ene dovozne ceste - ozke Šolske ceste do Frančiškanskega samostana, otežene.

Podajam pobudo, da se zagotovi cestna povezava še med Vrhovčevo in Dilančevo ulico in da se najhitreje dokonča južni del Glavnega trga do Mladinske knjige in tako odpravi tveganje katastrofalnega požara ali nemožnost reševanja ogroženih stanovalcev.  

Odgovor

Elaborat za zaporo ceste mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16). Skladno z elaboratom cestne zapore v času prenove mestnega jedra, ki ga je izdelala družba CGP d.d. Novo mesto pod št. 01-TS-DP/115-17 – dopolnitev 1, ima izvajalec del obveznost, da mora vsem interventnim vozilom na nujni vožnji ves čas zagotavljati dostop v zaporo.

Izvajalec del bo omogočil dostop v mestno jedro invalidom preko gradbišča, kjer bo trenutno stanje del na gradbišču to omogočalo, v kolikor ti zaradi karakteristik vozil ne bi mogli uporabiti urejenih obvoznih poti.

Pobudi svetnika, da bi omogočili cestno povezavo med Vrhovčevo ulico in Dilančevo ulico (iz smeri Dilančeve ulice) ni mogoče ugoditi, saj konfiguracija križišča Dilančeve ulice in Germove ulice ne omogoča varnega zavijanja za osebna in dostavna vozila.

Z lepimi pozdravi

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                

višja svetovalka za investicije                                              

 

Franci STARBEK,                                                                             dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam