vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Namenitev sredstev svetniških skupin za nakup defibrilatorja


Datum: 30. 06. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da svetniške skupine namenijo del svojih sredstev za nakup opreme - defibliratorja in namestijo svojim volivcem na območju MO Novo mesto. 

Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko po 7. členu Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto finančna sredstva uporabljajo za svoje delovanje. Predlagam, da delovanje svetnikov s konkretnim dejanjem  približamo koristim občank in občanov Novega mesta. Prebivalci MO Novo mesto so izpostavljeni tveganjem zaradi zastojev srca. S strani civilne iniciative tečejo aktivnosti za vzpostavitev mreže defribilatorja in usposabljanja ljudi za uporabo. Poznano mi je da župan podpira te aktivnosti. Jaz dajem pobudo vsem svetniškim skupinam, da o okviru stroškov svojega delovanja del sredstev namenijo za nakup defibrilatorja. Sam predlagam, da se iz sredstev svetniške skupine SMC financira nakup defribilatorja za področje KS Gotna vas in pričakujem, da bomo predlog realizirali.

Odgovor

Župan in Občinska uprava pobudo svetnika za  nakup defibrilatorjev pozdravljata. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Ur.l.RS, št. 112/13 in DUL, št. 8/15) žal ne dovoljuje takega namena porabe proračunskih sredstev iz naslova delovanja svetniških skupin. Zato se iz tega naslova nakup defibrilatorjev ne more realizirati. Lahko pa z rebalansom proračuna za leto 2017  sredstva, katerim bi se določene svetniške skupine odpovedale (in zanje ne bi podale zahtevkov), prenesemo na ustrezno proračunsko postavko in izvedemo nakup defibrilatorjev.

 

Pripravila:                                                                                                    

Suzana Virc

podsekretar

                                                                                                                 Sara Drašković

                                                                                                             vodja Kabineta župana

Nazaj na seznam