vodilna slika

Narok na ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev Javna vaja

datum: 20. 06. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »JAVNA VAJA«, ki bodo potekale dne 20.7.2019 od 20.00 do 23.00 ure v Novem mestu, na Župančičevem sprehajališču na »Pumpnci«. V primeru slabega vremena se bo prireditev odvila dne 27.7.2019 od 20.00 do 23.00 ure.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v ponedeljek, 1.7.2019 ob 12.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki. 

Narok_ZavodZora.pdf

nazaj