Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1 (OPPN Graben/1)

Status: v pripravi

Stran v izdelavi.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list RS, št, 8/15) je župan Mestne občine Novo mesto dne 29. 3. 2016 sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 (del EUP NM/16-OPPN-c), ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 27/2016.

Strokovne podlage za območje OPPN Graben

Za ureditve v OPPN Graben/1 so bile izdelane Strokovne podlage za območje OPPN Graben, Arhitekton d.o.o, maj 2017.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je bil izdelan osnutek OPPN Graben/1 (Arhitekton d.o.o., julij 2017). Osnutek je bil avgusta 2017 posredovan nosilcem urejanjem prostora, da podajo smernice za načrtovanje z vidika svojih pristojnosti ter ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja z namenom pridobitve odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).