Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto

Status: v pripravi

Predmet priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta je določitev pogojev, na podlagi katerih bo za obstoječe objekte, ki so v lasti občine, do začetka realizacije univerzitetnega kampusa omogočeno vzdrževanje, prenavljanje, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti ter ureditev minimalne komunalne opreme. Dopustijo se le tisti posegi in ureditve na obstoječih objektih, ki ne bodo ovirali realizacije univerzitetnega kampusa oziroma njegova izvedba ne bo otežena.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 23. 12. 2016 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 47/2016).

Pregled objektov v lasti MONM na območju SD OLN Univerzitetni kampus Novo mesto

Za potrebe priprave SD OLN je bil opravljen terenski ogled območja in objektov, ki se na območju nahajajo. Gre za nekdanje vojaške objekte iz leta 1960, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto. Na podlagi ogleda objektov je bil pripravljen elaborat kot strokovna podlaga SD OLN, v katerem so za vsak objekt navedene značilnosti z vidika lokacije, dimenzij, tipa strehe, fasade, konstrukcije in osnovnega gradbeno-tehničnega stanja.

Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto

V maju 2017 je bil pripravljen osnutek prostorskega akta, ki ga je občina v skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju posredovala nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje, Ministrstvu za okolje in prostor pa, da poda odločbo, ali je za SD OLN potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. V mesecu juniju so bile smernice pridobljene in upoštevane pri pripravi dopolnjenega osnutka prostorskega akta. V mesecu juliju je bila pridobljena tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-164/2017/9 z dne 10.7.2017), v kateri je odločeno, da za SD OLN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Dopolnjen osnutek SD OLN Univerzitetni kampus Novo mesto

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OLN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od ponedeljka, 9. 10. 2017 do vključno ponedeljka, 23. 10. 2017. S prvim dnem javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v elektronski obliki.

Javna obravnava bo v ponedeljek, 16. 10. 2017 ob 15.30 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.