Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici

Status: v pripravi

Območje gospodarske cone Na Brezovici, ki se nahaja ob avtocesti na severnem robu Novega mesta, je namenjeno dejavnostim prometa, transporta, logistike ipd. Spremembe prostorskega akta (SD OPPN) se pripravljajo zaradi novih potreb, izraženih s strani podjetnikov na območju gospodarske cone in Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na zmanjšanje obsega javnih parkirnih površin, spremembo mreže notranjih javnih cest, spremembo tras navezave vodovoda in kanalizacije na obstoječe omrežje, spremembo prostorskih izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto na območju enote urejanja prostora NM/7-OPPN-b ter druge spremembe glede urejanja gradbenih parcel, platojev ipd.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona na Brezovici

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 27. 1. 2017 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona na Brezovici (Dolenjski uradni list št. 3/2017).

Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici

V juliju 2017 je bil pripravljen osnutek prostorskega akta, ki ga je občina v skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju posredovala nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje, Ministrstvu za okolje in prostor pa, da poda odločbo, ali je za SD OPPN potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. V mesecu avgustu so bile smernice pridobljene in upoštevane pri pripravi dopolnjenega osnutka prostorskega akta. V mesecu septembru je bila pridobljena tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-254/2017/3 z dne 19.9.2017), v kateri je odločeno, da za SD OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od ponedeljka, 9. 10. 2017 do vključno torka, 7. 11. 2017. S prvim dnem javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v elektronski obliki.

Javna obravnava bo v torek, 17. 10. 2017 ob 15.30 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.