Spremembe in dopolnitve SD OPN - SD OPN 4

Status: v pripravi

Načrtovane spremembe in dopolnitve OPN - SD OPN 4 se nanašajo na spremembo posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora NM/11-OPPN-a OPPN Arheološki park Marof, NM/11-OPPN-c OPPN Poslovna cona Ločna,  NM/14-k Kettejev drevored, NM/14-m do NM/14-n Reka Krka, NM/14-OPPN-a UN Novi trg v Novem mestu, NM/22-OPPN-a UN Zdravstveni kompleks in OTO/1-a Novi Otočec.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - SD OPN 4

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 33/16) je župan Mestne občine Novo mesto dne 8. 11. 2016 sprejel Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4), ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 43/16.

Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - SD OPN 4

V marcu 2017 je bil pripravljen osnutek prostorskega akta, ki ga je občina v skladu s 47.a členom ZPNačrt posredovala Ministrstvu za okolje in prostor, da zagotovi njegovo dostopnost nosilcem urejanja prostora na svetovnem spletu. Po prejetem obvestilu Ministrstva za okolje in prostor, da je gradivo objavljeno na svetovnem spletu, je občina v mesecu aprilu 2017 o tem obvestila pristojne nosilce urejanja prostora, naj podajo prva mnenja. Po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje je občina v juniju 2017 Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, posredovala vlogo za pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Mestna občina Novo mesto je prejela odločitev Ministrstva dne 20.6.2017 z odločbo št. 35409-140/2017/4 z dne 16.6.2017, da v postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4), ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)