Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel

Status: v pripravi

Zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela Mestna občina Novo mesto načrtuje rekonstrukcijo in  prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalne ceste R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto od km 21.620  do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi – južni del v nasprotni smeri stacionaže) –  v nadaljevanju: obvoznica Šmihel. Poleg obvoznice Šmihel se v sklopu projekta načrtuje tudi lokalne cestne povezave, ki so obdelane v že izdelanem in s strani DRSI potrjenem idejnem projektu.

Območje urejanja z OPPN okvirno obsega  v severnem delu rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi, nato pa naprej proti jugu vse do navezave na DPN za 3. razvojno os novogradnjo  ceste.

V območje obravnave z OPPN so vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in povezave do stanovanjskih sosesk in sicer:

-       cesta za Šmihel, ki poteka od stare Šmihelske ceste oziroma njenega križišča s Smrečnikovo ulico preko podvoza pod železnico in križanja z obvoznico Šmihel do Šolskega centra NM,

-       cesta za Šolski center NM, ki poteka od nove ceste za Drsko (priključek v km 0+450) južno od OŠ Dragotin Kette do Šegove ulice pri ŠC NM oziroma se v krožnem križišču naveže na cesto za Šmihel,

-       cesta za Drsko, ki poteka od Ulice Slavke Gruma preko Šipčevega hriba do nove obvoznice Šmihel, na katero se priključi v krožnem križišču,

-       cesta za romsko naselje, ki poteka od krožišča na novi obvoznici Šmihel do notranje ceste v romskem naselju Šmihel.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel