Pravno obvsestilo

Predpisi lokalne skupnosti, objavljeni na Prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto, so zgolj informativni in ne predstavljajo uradnih objav. Uradne objave so samo tiste, ki so objavljene na način, kot ga predpisuje Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 - UPB1, 102/07, 109/09, 38/10-ZUKN) ali drug predpis. Zaradi informativnega značaja podatkov, objavljenih na tem portalu, za pravilnost in popolnost podatkov Mestna občina Novo mesto ne prevzema nobene odgovornosti.