Seznam vseh aktov

Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto »

Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 1 ... »

Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 2 »

Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega... »

Spremembe in dopolnitve SD OPN - SD OPN 4 »

Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 5 »

Naslov Status Vrsta
Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg (OPPN Novi trg) v pripravi Občinski
Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo veljaven Državni
Državni prostorski načrt za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline veljaven Državni
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine veljaven Državni
Kolektor in čistilna naprava turističnega kompleksa Otočec in širšo okolico veljaven Občinski
Konservatorski načrt za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta v obravnavi
Lokacijski načrt lokalna cesta Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje veljaven Občinski
Lokacijski načrt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto veljaven Državni
Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza veljaven Občinski
Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 2. faza veljaven Občinski
Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah veljaven Občinski
Lokacijski načrt Učno-razvojni center za krajino in šport - golf Otočec veljaven Občinski
Lokacijski načrt za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske veljaven Občinski
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720 veljaven Občinski
Lokacijski načrt za Šmihelsko (Ljubensko) cesto – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 veljaven Občinski
Lokacijski načrt za vodovod Grčevje veljaven Občinski
Lokacijski načrt za vodovod Trška gora veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt Brusnice veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt Gabrje veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt Mrvarjev hrib veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt Univerzitetni kampus Novo mesto veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) veljaven Občinski
Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas - vzhod/1 veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas - vzhod/2 veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Gospodarska cona Na Brezovici veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1 (OPPN Graben/1) v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Grad Grm veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Kremenjak veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Mrvarjev hrib v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Mrzla dolina – zahod veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Ob Belokranjski cesti – jug 2/I veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt ob Ljubljanski cesti 27 - del v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Poganci veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Poganški vrh veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Kosova dolina v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec - 2 v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Prenova ob Ljubljanski cesti 47 /OPPN Prenova ob Ljubljanski cesti 47/ veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Prenove ob Ljubljanski cesti 27 v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Regrške Košenice - 2 veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Revoz veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Šipčev hrib veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1) veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Turkov hrib veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt Ursa ob Straški cesti veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za »Turistično območje na Brezovici« veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za jedro naselja Otočec veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena Poslovni park ob Mirnopeški cesti v pripravi Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto veljaven Občinski
Občinski podrobni prostorski načrt za sosesko Brod – Drage veljaven Občinski
Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto veljaven Občinski
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec veljaven Občinski
OPN MONM - Prostorsko izvedbeni pogoji za prostorske ureditve Poslovno-industrijske cone Cikava veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste GII 105 /SDLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste -1/ veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105) /SDLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste - 2/ veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Brusnice veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2 veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC -2) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec (SD OPPN OTOČEC-1) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod – Drage veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO–2) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 1 (PIP za območje centralnih dejavnosti na območju ob Topliški cesti - EUP NM/13-b) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 2 v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve OPN MONM – SD OPN 3 (Prostorska ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti) v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 5 v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve SD OPN - SD OPN 4 v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina v pripravi Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada (SD UN Livada-2) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1) veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Adria veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta BTC Češča vas - I. faza veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Podbreznik /SDZN Podbreznik/ veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka Novo mesto razveljavljen Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vrtni center Bučna vas veljaven Občinski
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu veljaven Občinski
Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina veljaven Občinski
Ureditveni načrt oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu veljaven Občinski
Ureditveni načrt Pod topom na Drski v Novem mestu veljaven Občinski
Ureditveni načrt pokopališča Srebrniče – I. faza veljaven Občinski
Ureditveni načrt razdelilne postaje 110 kV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov veljaven Občinski
Ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta veljaven Občinski
Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada veljaven Občinski
Ureditveni načrt za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta veljaven Občinski
Ureditveni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas veljaven Občinski
Ureditveni načrt za športno-rekreacijski park Portoval veljaven Občinski
Ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec veljaven Občinski
Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto (UN ZKNM) veljaven Občinski
Zazidalni načrt Adria veljaven Občinski
Zazidalni načrt BTC Češča vas - 1. faza veljaven Občinski
Zazidalni načrt Podbreznik /ZN Podbreznik/ veljaven Občinski
Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah veljaven Občinski
Zazidalni načrt Tovarna zdravil Krka Novo mesto razveljavljen Občinski
Zazidalni načrt za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu veljaven Občinski
Zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu veljaven Občinski
Zazidalni načrt Zabrezje veljaven Občinski
Zazidalni načrt Župnca 1 veljaven Občinski