vodilna slika

Razširitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 13. 04. 2016

Seja bo v četrtek, 21. aprila 2016, ob 16. uri, v mestni hiši, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

Številka: 9001-3/2016

Datum: 13. 4. 2016

Članicam in članom

Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13) predlagam naslednjo

 

dopolnitev dnevnega reda

 

14. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

sklicane za 21. april 2016,

 

z naslednjimi (pod)točkami:

 

8. Premoženjsko – pravne zadeve

8.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2799/2, k.o. 1458 – Črešnjice

8.2 Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 63/8, 56/4, 3078/1, 3080/0, 3082/2 in 72/9, vse k.o. 1448 – Prečna

8.3 Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 in poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2015

10. Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

 

Dosedanjo 10. točko se preštevilči v 11. točko.

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi

http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=181.

 

Lepo pozdravljeni

 

 

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

OBVEŠČENI :

 

 

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

nazaj