zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 13. 06. 2023

dne 15.5.2023

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

Z A P I S N I K

 

sestanka 4. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 15.05.2023 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Tatjana Medic, Jožica Cekuta, Matjaž Kavšek, Marjeta Saje Lukšič, Iztok Kavšek, Matjaž Kavšek, Aljaž Novak.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
 2. Poročilo s sestanka pri podžupanu
 3. Obravnava predlogov za podelitev priznanj KS Drska
 4. Organizacija praznika KS Drska
 5. Projekti
 6. Razno

K 1. točki

Zapisnik 3. seje Sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

 

K 2. točki

Sestanka so se  pri podžupanu MO Novo mesto, g. Urbanu Kramarju dne 8.5.2023 udeležile Mira Retelj, Marjeta Saje Lukšič in Tatjana Medic. Obravnavana je bila naslednja problematika KS:

 1. Kolesarska pot v Srebrničah
 • Obrazložena je bila problematika pešcev na tej poti. Oznake kažejo, da je pot namenjena za kolesarje, zato imajo pešci, ki se tam nahajajo nemalokrat težave in jezo kolesarjev.

Potrebno je namestiti tudi označbo, da je uporaba poti dovoljena tudi pešcem.

Krajani opažajo, da se po kolesarki dnevno vozijo tudi motorna vozila, kar je nesprejemljivo, zato se obvesti Policijo Novo mesto, da okrepi nadzor.

 • Potrebno bi bilo urediti tudi povezavo med kolesarsko stezo in naseljem.

Podana je bila obljuba,da bo to realizirano.

 1. Pločnik od pokopališča Srebrniče do zaselka Srebrniče je nujen, kar se kaže tudi z izgradnjo kolesarske poti. Kolesarska pot nima javne razsvetljave in je v temi neprimerna, zato bi bil pločnik ob Topliški cesti za krajane veliko bolj primeren.

Podžupan je povedal, da je pločnik v planu na DRSI, vendar se tam projekti zelo počasi premikajo.

 1. Ureditev ceste, kolesarske poti in pločnika od nove brvi do križišča v Irči vasi je v planu MO Novo mesto kot nadaljevanje projekta po otvoritvi brvi v Irči vasi. Vodja projekta bo g. Maloča. Izpostavljen je bil tudi problem strme peš poti iz smeri čolnarne, na katero se navezuje nova sprehajalna pot v Portoval.  Z  Urško Ožbolt,  ki je zadolžena za projekt prenove črpališča, se organizira sestanek, na katerem bi preverili možnosti boljšega dostopa. Zaključni sloj asfalta na Ulici Slavka Gruma, ki ga mora izvesti Dolnov, je predviden ob asfaltiranju ceste po izgradnji komunalne infrastrukture na Brodu – planirano v poletnih mesecih 2023. KS Drska je podala potrebo po postavitvi javne razsvetljave:
 • V Irči vasi – 2 svetilki
 • Na Šegovi ulici ob poti pri topu – 3 svetilke

Plan MO še ni sprejet, se pa pripravlja objava javnega naročila.

 1. Prenova Westrove ulice  - projekt čaka odobritev s strani DRSI. Obravnavan je bil plan KS Drska za preplastitev ulic in cest:
 • Cesta v Irči vasi, ki vodi v Portoval
 • Cesarjeva ulica
 • Volčičeva ulica,
 • Šegova ulica
 • Ulica Mirana Jarca

Ceste so dotrajane, potrebna pa je tudi zamenjava komunalne infrastrukture. MO Novo mesto že ima v proračunu postavko v NRP projektih za Ureditev cest v KS Drska, vendar pa je izvedba predvidena šele v letu 2025.

 1. Podana je bila tudi pobuda, da se spremeni razdelilnik, po katerem se delijo  sredstva za delovanje krajevnih skupnostih. 

 

K 3. točki

Na razpis za podelitev priznanj in nagrad smo prejeli štiri  predloge. Svet je soglasno sprejel

SKLEP: Priznanje KS Drska za leto 2023 prejmejo:

 1. Sonja Hajnšek za dolgoletno delo na humanitarnem področju
 2. Leopold Fink za dolgoletno uspešno delo v KS Drska in za obujanje reke Krke v turistične namene
 3. Jožica in Rudi Škof za ustvarjalno delo na področju kulture in ustvarjene umetnine v kamnu, ki tvorijo FORMA VIVO na Drski.

 

K 4. točki

Glede na to, da bo otvoritev obeh novih brvi v petek, 9.6.2023, smo se dogovorili, da se praznovanje praznika KS Drska organizira v soboto, 10.6.2023 in ne 17.6.2023. Lokacija dogodka je pri skulpturah Povodni mož v Irči vasi, ob 11.00 uri. S sklopu praznovanja se podeli priznanja zaslužnim krajanom, odpre se razstava kiparskih del ustvarjalcev v kamnu društva SKULPTE in organizira pogostitev pri čolnarni v Irči vasi.

K 5. točki

Pregled dela na projektih:

 1. Za pomol Srebrniče čakamo še na vpis elaborata o parcelaciji pri GURSu, da bi lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje.
 2. Za Prikaz zgodovine v bunkerju čakamo na vsebinski tehnični del popisa projekta.
 3. Predlogi za dopolnitev urbane opreme po KS se zberejo do 30.6.2023.
 4. Za ureditev brežine nad čolnarno se izdela idejni projekt. Javna objava in zbiranje ponudb se izvede do 31.7.2023.
 5.  V sklopu energijskega parka se izvede dva betonska podstavka za dve kamniti skulpturi »Zeliščar« in »Vodna vila«.
 6. Projekt namestitve svetilka za javno razsvetljavo se izvede skupaj z MO Novo mesto.
 7. Oglasna deska na Lebanovi se postavi na isto mesto kot je že bila, pri mostičku.
 8. Pasji parke se bo realiziral, ko bo s strani MO določena lokacija.
 9. Projekt novoletne okrasitve se realizira v decembru.
 10. Za projekt asfaltiranja ceste v Irčo vas se začne postopek zbiranja ponudb za izvedbo del.

Tehnično specifikacijo je pripravila MO Novo mesto.

K 6. točki

 1. MO Novo mesto se poda pobudo, da namesti dodatne smetnjake ob sprehajalni poti v Portoval.  Predlog pripravi Iztok Kavšek.
 2. S strani krajanov smo bili obveščeni, da na Ulici Mirana Jarca ob cesti parkirajo obiskovalci bolnišnice.

SKLEP: Redarsko službo se obvesti, da tudi na tem območju izvajajo nadzore.

Seja je bila zaključena ob 21,00 uri.                                           

                                                        Predsednica KS Drska:

                                                              Mira RETELJ

novice

12. december, KS Drska
 voščilo 2024
29. november, KS Drska
 Vabilo na predavanje

Vabilo na predavanje

Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

več >

13. november, KS Drska
18. september, KS Drska
 JAVNO VODSTVO PO BRVI V IRČI VASI

JAVNO VODSTVO PO BRVI V IRČI VASI

Dne 20.9.2023 ob 17.00. Vabljeni!

več >

13. september, KS Drska
 Marija Zagorc - naša 90 letnica

Marija Zagorc - naša 90 letnica

Naša krajanka je praznovala častitljivi jubilej

več >

13. september, KS Drska
13. september, KS Drska
13. junij, KS Drska
10. junij, KS Drska
 KRAJEVNI PRAZNIK KS DRSKA

KRAJEVNI PRAZNIK KS DRSKA

10.6.2023 SMO OBELEŽILI PRAZNIK KS DRSKA

več >

30. maj, KS Drska
 VABILO NA PRIREDITEV V POČASTITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS DRSKA

VABILO NA PRIREDITEV V POČASTITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS DRSKA

v soboto, 10. junija 2023, ob 11.00 uri, pri Povodnem možu nad Krko v Irči vasi.

več >