zemljevid krajevnih skupnosti

SESTANEK Z ŽUPANOM

datum: 02. 04. 2020

Predstavniki KS so se z županom pogovarjali o urejanju naše KS.

Zabeležka sestanka z županom MO Novo mesto – 21.2.2020

Prisotni:

g. Gregor Macedoni, župan,  

KS Majde Šilc - Adolf Zupan, Jasna Šinkovec, Avgust Vrščaj

 

V uvodnem delu je predsednik Sveta KS županu pojasnil, da je KS v preteklih letih sama reševala težave v zvezi z sanacijo številnih stopnišč v KS, izgradnje novih otroških igrišč, odstranjevanje starega in nevarnega drevja, sanirala velik del pešpoti.

V nadaljevanju pa so predstavniki KS predstavili probleme, ki jih KS zaradi zahtevnosti in prevelike vrednosti ne more sama reševati, tudi s sofinanciranjem ne.

 

Prometna ureditev ceste od krožišča v Kandiji do mostu v Ločni

KS zahteva, da se prometno uredi cesta od Kandije (Jakčeva ul., Ragovska ul., križišče z Ul. Marjana Kozine, do mostu v Ločni.

Ta cesta je zaprtju Glavnega trga postala obvoznica in se je zelo povečal promet in hitrosti vozil.

Cesta vključno s križišči ni bila zgrajena za tako gostoto prometa in hitrosti, zato je potrebno cesto s pločniki urediti predvsem iz varnostnega stališča. Dotrajano je tudi samo cestišče (jame, poškodovan asfalt).

KS predlaga, da se cesto uredi tako, da bo varna za pešče in voznike, predvsem križišče z Ul. Marjana Kozine.

Potrebno je narediti ukrepe za zmanjšanje hitrosti, izboljšati preglednost in dolgoročno narediti to cesto manj privlačno za njeno uporabo, kot obvoznice.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno srečamo v začetku marca, ko bo na MO prišel nov sodelavec za ceste.

 

Obnova razsvetljave na Žibertovem hribu

Na Žibertovem hribu je stara ulična razsvetljava, ki ne ustreza sedanjim standardom in se stalno kvari.

Že več let si KS prizadeva, da bi razsvetljavo uredili in kljub obljubam MO se še vedno ni nič premaknilo.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno slišimo v konec marca, ko bo MO uredila prioritete investicij.

 

Kakovost zraka

MO Novo mesto je po meritvah ARSO ena bolj onesnaženih občin, predvsem z delci PM.

KS zahteva, da MO začne z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja.

KS predlaga, da se preko dimnikarskih služb in obveščanja začne osveščati občane za manjše onesnaževanje z malimi kurilnimi napravami.

Potrebno bi bilo tudi namestiti avtomatsko napravo ali naprave za sprotno merjenje onesnaženosti, saj so sedanji podatki za 1 mesec nazaj.

Župan je obljubil, da bo glede tega MO ukrepala.

 

Zabeležka se pošlje vsem prisotnim in shrani v arhivu KS. Naloži se tudi na spletno stran KS.

Zabeležil:Avgust Vrščaj

                                                                  

novice

22. september, KS Majde Šilc

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

V četrtek, 22. 9. 2022, se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Javna razgrnitev bo tako potekala od 22. 9. 2022 do vključno 23. 10. 2022. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, ...

več >

13. junij, KS Majde Šilc
 PROBLEMATIKA ZARADI GRADNJE NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

PROBLEMATIKA ZARADI GRADNJE NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

Stanovalci blokov na Jakčevi ul. se zaradi gradnje novega stanovanjskega objekta na Jakčevi ul., pritožujejo že več mesecev. Idiličen del naše KS se bo spremenil v zelo gosto poseljeno območje. KS se prizadeva za nujen celovit in usklajen pristop k reševanju problemov. Objavljamo predloge in zahteve.

več >

07. junij, KS Majde Šilc
 MERITVE HITROSTI NA UL. MARJANA KOZINE

MERITVE HITROSTI NA UL. MARJANA KOZINE

Kar četrtina voznikov vozi prehitro. V pripravi je projekt za prometno ureditev Ul. Marjana Kozine.

več >

08. december, KS Majde Šilc
 NAŠA KS - lep prizor

NAŠA KS - lep prizor

Tudi tako lepe prizore nam ponujajo kotički naše lepe krajevne skupnosti

več >

15. oktober, KS Majde Šilc
 NOVA KLOPICA - LEP RAZGLED

NOVA KLOPICA - LEP RAZGLED

Naj se vsi ob sedenju na njej dobro počutijo.

več >

30. september, KS Majde Šilc
 POT V RAGOV LOG

POT V RAGOV LOG

Komunalci so lepo uredili pešpot v Ragov log. To uporablja res veliko meščanov, turistov, šolarjev in najmlajših iz vrtcev. Žal pa tudi kolesarji in motoristi, čeprav to ni dovoljeno. Ti pa so tudi zelo nevarni za sprehajalce, še posebej zaradi izjemno hitre vožnje.

več >

23. september, KS Majde Šilc
 UREDITEV OKRASNEGA GRMIČEVJA

UREDITEV OKRASNEGA GRMIČEVJA

Prijazni fantje iz novomeške Komunale so obrezali viseče okrasno grmičevje ob sprehajalni poti v Ragov log. Zdaj je lepša, bolj prehodna. Hvala v imenu številnih sprehajalcev.

več >

21. september, KS Majde Šilc
 POPRAVLJENA OGRAJA - RAGOVSKA UL.

POPRAVLJENA OGRAJA - RAGOVSKA UL.

Ker je sicer bolj prijazna lesena vzdolžna opora bila že večkrat polomljena, je zdaj zamenjana z novo, bolj trpežno. Naj služi svojemu namenu - da bodo starejši lažje premagovali hojo po stopnicah.

več >

21. september, KS Majde Šilc
 UREJANJE DREVJA PRI IGRIŠČU

UREJANJE DREVJA PRI IGRIŠČU

Tudi letos je KS dosegla ureditev drevja ob otroškem igrišču na Ragovski ul.

več >