zemljevid krajevnih skupnosti

KS MALI SLATNIK - ZAPISNIK 21.SEJE

datum: 01. 04. 2018

Zapisnik 21. seje Sveta KS Mali Slatnik, ki je bila v četrtek, 15.03.2018, ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti v osnovni šoli Mali Slatnik.

 

 

Krajevna Skupnost

Mali Slatnik

Cerovci 13

8000 Novo mesto

Tel. 040513771

e-pošta: ks.mali.slatnik@novomesto.si

 

Številka: 2.M-2018

Datum: 22.03.2018

 

 

 

ZAPISNIK 21.  SEJE  SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

MALI SLATNIK

  

 Zapisnik  21.  seje  Sveta KS Mali Slatnik, ki je bila v četrtek, 15.03.2018, ob 18.00 uri  v prostorih Krajevne skupnosti  v osnovni šoli Mali Slatnik.  Sejo je sklical in vodil Tomaž Smolič, predsednik Sveta KS Mali Slatnik. Za sejo  je bil predlagan naslednji dnevni red:

 1. Ugotavljanje prisotnosti;
 2. Potrditev zapisnika 20. seje;
 3. Pobude in predlogi (urejanje dostopa do volišča, nakup majic za DU,...);
 4. Operativni  pregled, realizacija sklepov (poročila skrbnikov sklepov);  
 5. Razno.   

 

 Ad.1. Ugotavljanje prisotnosti

Prisotni:  Tomaž Smolič,  Milan Košmerl, Boštjan Matko, Robert Vovko, Marko Mikec, Andrej Pavčnik, Simona Dolšina- predstavnica Smolenje vasi, Kužnik Marjan- predstavnik Krka,

 

Odsotni opravičeno:   Jožica Mohar, Brkopec Boštjan- predstavnik Mala Cikava,    Judež Jože- predstavnik Velika Cikava

 Odsotni neopravičeno: Turk Matej- predstavnik Mala Cikava ( celjsko mesto),

 

Seja je sklepčna.

 

Ad.2. Potrditev zapisnika 20.seje;

zapisnik 20. seje  je bil soglasno sprejet.

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 

 

Ad.3.) Pobude in predlogi (urejanje dostopa do volišča, nakup majic za DU,...);

Ad.3 /1 Že na prejšnji seji  je bilo pod točko 5. / 7 – Pobude in predlogi, predstavljena zahteva s strani MONM , da se za vsa volišča  uredi dostop za invalide.

Sprejeta je bila odločitev, da se volišče v OŠ Mali Slatnik uredi z dvema lesenima montažnima klančinama, na katerih bodo nameščeni proti zdrsni trakovi. Za izdelavo in montažo smo pridobili tri ponudbe:

 1. LUMIS- Davorin Luzar s.p………………………………………….358,00 € brez ddv
 2. PARJONA d.o.o……………………………………………………..297,00 € brez ddv
 3. IZDELOVALEC LESENIH PREDMETOV- Jože Barborič s.p…..413,93 € brez ddv

 

Na osnovi ponudb je bil sprejet sklep o izboru izvajalca, ki je PARJONA za ceno znesku 297,00€ brez ddv. Podjetju se za izvedbo izda naročilnica.

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 

 

Ad.3 /2društvo upokojencev Mali Slatnik, je na KS že pred časom naslovilo prošnjo za nabavo majic s tiskom (logo) za pevski zbor, kateri se koristi za dogodke v KS.

 

Pridobili smo tri ponudbe:

 1. TISKARNA RONDO- Gregor Špoljar s.p…………….….199,50€ brez ddv
 2. RIBOT d.o.o ………………………………………………..199,55 € brez ddv
 3. IMPRESO d.o.o………………………………………........186,60€ brez ddv

Kot najugodnejši ponudnik, je bilo izbrano podjetje IMPRESO d.o.o. v znesku 186,60 € brez ddv, kateremu se izda naročilnica.

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 

Ad.4. Operativni  pregled, realizacija sklepov (poročila skrbnikov sklepov);  

 • S strani MONM smo prejeli pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnine na Velikem Slatniku ( vodovodni objekt z okoliškim zemljiščem) na lokaciji  pri sotočju treh studencev za obdobje petih (5) let. Nosilec pogodbe je KS Mali Slatnik, skrbnik Smolič.  Nepremičnina bo za javno rabo, skrbnik in vzdrževalec pa je društvo Machova dediščina pod Gorjanci. Na MONM  je bila s strani KS že podana vloga za soglasje  za priključitev zgoraj omenjenega objekta na elektro omrežje.

 

 • Iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti  MO Novo mesto, smo prejeli  odločbo  za sanacijo podpornih zidov  na pokopališču v Smolenji vasi. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 37.200,00€, financira pa se po sistemu 70-30, delež KS znaša  11.160,00€. V toku je podpis pogodbe. S strani KS je bila na podjetje SPINA posredovana za izdelavo PGD in PZI. Omenjenemu podjetju smo tudi posredovali pooblastilo MONM za pridobivanje potrebne dokumentacije.

 

 • S strani krajanov Smolenje vasi (vhod v »celjsko mesto«) je bila podana prošnja za postavitev ogledala za varno vključevanje na lokalno cesto. Smolič  je  po posvetu z Matko Boštjanom – resor za ceste, pripravil in posredoval strokovni odgovor, v katerem navaja možne rešitve; - odstranitev cimpres, katere zastirajo pogled ali postavitev ogledala v lastni režiji ob soglasju MONM.

 

 • Vezano na problematiko obrtne cone na  Mali Cikavi,  (dne 31.01.2018 – Zbor krajanov, smo na dan seje s strani MONM prejeli informacijo o izvajanju ukrepov.

 

 • projekt SAVA KRKA BIKE, poteka tudi po površinah naše KS (Krka – Žihovo selo).  Realizirali smo sestanek z lastniki zemljišč v katera se bo posegalo, saj je predvidena  širina   5 metrov. Lastniki soglašajo s potrebno parcelacijo, glede cene zemljišč se bo potrebno še pogovarjati (okvino med 3 – 6 EUR/m2).

 

 • širitev ceste na Velikem Slatniku (odmik opornega zidu pri okrepčevalnici Pony), je dogovorjena, organizira se še sestanek za izvedbo – Milan Košmerl.

 

 • podana je bila pobuda na MONM za ukrep umirjanja prometa v Smolenji vasi

 

 • Na prejšnji seji je bil predlog za razširitev javne poti v Smolenji vasi- za pokopališčem. Simona Dolšina se je posvetovala z lastniki parcel- vsi so za , da se širitev izvede. Potrebno podati predlog še na občino (Janez Zore), pridobiti vso potrebno dokumentacijo ter sklicati srečanje z lastniki  zemljišč in pripraviti soglasja za podpis.

 

 • Podpisana je pogodba z MONM o sofinanciranju  igral in športnih rekvizitov na igriščih KS. Opremo v vrednosti  3.530,68 €, se b  financirala  po sistemu 50-50.

 

 • Simona Dolšina  na kratko opiše  vsakoletno srečanje ob dnevu žena, ki je tudi letos bil organiziran  v prostorih gasilskega doma Smolenja vas. S strani KS je prisotne pozdravil podpredsednik sveta KS Milan Košmerl. Tudi letos je bila največja udeležba  iz vasi Smolenja vas in Krka. Srečanja se je udeležilo preko 30 krajank. Predavanje je bilo na temo vzgoja balkonskega cvetja.

 

 • Simona  Dolšina je že na prejšnji seji podala pobudo za ureditev ekološkega otoka v Smolenji vasi. S strani Komunale smo prejeli dopis, da pripravimo in posredujemo  slikovno gradivo primernih prostorov po naseljih, kjer bi lahko postavili otoke. Če so te lokacije na privatnih zemljiščih je potrebno urediti soglasja o lastništvu. Za samo izvedbo postavitve poskrbi Komunala. Potrebno je preveriti na Komunali, če se  da pri njih pridobiti obrazce za ureditev soglasja.

 

 • Na občino je bila posredovana prošnja za postavitev lamele ob glavni cesti, ki označuje uvoz za pokopališče Smolenja vas. Ker nismo še prejeli odgovora ali potrditve, se še enkrat preveri na občini- Dolšina.

 

 • Na zadnji seji smo se dogovorili, da  je potrebno urediti dokumentacijo za priklop mrliške vežice Potov vrh na kanalizacijo. Potrebno je pridobiti odločbo na UE (posredovati gradbeno dovoljenje). Smolič pripravi pooblastilo za Roberta Vovko, da bo lahko pristopil k pridobivanju potrebnega dovoljenja na UE in občini.

 

 • Kanalizacijski pokrovi jaškov, katere je KS nabavila za krajane ki so plačevali krajevni samoprispevki so razdeljeni. Dogovorimo se, da počakamo uradni prevzem kanalizacijskega sistema in  če se v tem času oglasi še kakšen upravičenec ( potrdilo z občine), se jih naknadno nabavi.

 

Ad. 5. Razno

 • predsednik Smolič  pozove k razmisleku o kandidaturah za svet KS, saj se  bližajo jesenske volitve.
 • ekološka akcija  se organizira po pobudi MONM, oziroma če te ne bo, naknadno, dopisno v aprilu.
 • Robert Vovoko izpostavi pomanjkljivo izvedbo asfaltov na Potovem vrhu v sklopu projekta kanalizacije, kakor tudi ceste na relacii Potov vrh-Križe, ki je preozka in nekvaliteno izpeljana. Skladno z dogovorom MONM (Engel), kateri smo pripombe že posredovali,  počakamo še na tehnični prevzem o katerem nas bodo obvestili in takrat ponovno  posredujemo pripombe.

  

Seja  končana ob  19.45 uri

 

 

 

Zapisal;                                                                                                Predsednik sveta KS                

Tajnik sveta KS                                                                                    MALI SLATNIK

MALI SLATNIK                                                                                      Tomaž Smolič

Marko Mikec                                                                                         

 

 

 

novice

05. april, KS Mali Slatnik
 Velikonočni pot po Mahovi poti

Velikonočni pot po Mahovi poti

KS Mali Slatnik in društvo Machova dediščina pod Gorjanci vas vabita na letošnji velikonočni pohod po Machovi poti.

več >

25. julij, KS Mali Slatnik
 Noč metuljev 2022

Noč metuljev 2022

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci vas v petek zvečer, 29. julija, vabi na druženje in opazovanje prihoda jamamajev v Veliki Slatnik k Sotočju treh studencev.

več >

12. julij, KS Mali Slatnik
 V soboto pohod po Machovi poti

V soboto pohod po Machovi poti

Krajevna skupnost Mali Slatnik vljudno vabi na pohod po zeleni Machovi poti, ki se vije po slatniških gozdovih in vodi do Sotočja treh studencev. Pohod se bo začel v soboto, 16. julija 2022, ob 15. uri pri Gasilskem domu Križe, z njim pa bo obeležen krajevni praznik.

več >

08. oktober, KS Mali Slatnik

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

11. junij, KS Mali Slatnik

Uredili smo štiri nova parkirišča za invalide

Na štirih lokacijah smo na željo in pobudo različnih društev uredili ter označili nova parkirna mesta za invalide, ki se nahajajo pri stavbi Društva upokojencev Novo mesto, na parkirišču v Kandiji, pri Marofu ter v parkirni hiši na Novem trgu.

več >

20. julij, KS Mali Slatnik
 VABILO NA NOČ METULJEV

VABILO NA NOČ METULJEV

Spoštovani, lepo vabljeni na NOČ METULJEV, ki bo v petek, 27. julija 2018, ob 18. uri, na Sotočju treh studencev pri Velikem Slatniku.

več >

04. julij, KS Mali Slatnik
19. april, KS Mali Slatnik

SALAMIJADA IN KRESOVANJE

ŠKD Vodomec iz Krke, krajane KS Mali Slatnik, vabi na tradicionalno Salamijado in Kresovanje

več >

08. april, KS Mali Slatnik

ZAPISNIK DOPISNE SEJE KS MALI SLATNIK

Zapisnik dopisne seje - srečanje starostnikov KS Mali Slatnik in razširitiev ceste na Velikem Slatniku

več >