zemljevid krajevnih skupnostiDSCN2739.JPG

Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 25. 01. 2022

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne 25.01.2022 ob 18.30 uri, v prostorih doma krajanov na Uršnih selih razpravljali o realizaciji prednostnih ciljev za leto 2021 in prijavi na razpis za sofinanciranje projektov KS v letu 2022

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar in Zora Klobučar

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 13
 2. Analiza realizacije prednostnih ciljev za leto 2021
 3. Predlog projektov za sofinanciranje v letu 2022
 4. Urejanje pokopališča v letu 2022
 5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  .

 

Ad 1) Potrditev zapisnika št. 13

 

Na zapisnik 13. seje ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

                                                     

Ad 2.) Analiza realizacije prednostnih ciljev za leto 2021

 

Predsednik je poročal o realizaciji projektov v letu 2021. Ureditev javne razsvetljave na Lazih je skupno znašala cca. 40.000,00 €, od tega je šlo v breme KS 14.700,00 €. Večji del je že poplačan, razlika bo plačana do konca januarja. V prostorih obnovljenega ZD je nabavljeno nekaj notranje opreme ( stoli, mize, omare, .. ) v skupni vrednosti cca. 6.000,00. Oba projekta (javna razsvetljava na Lazah in oprema v ZD ) so realizirana prek programa za sofinanciranje projektov KS.  Na pokopališču so bile urejene stezice, kar smo pokrili iz lastnih sredstev. Pri ureditvi igrišča za petanko so vsa dela krajani opravili prostovoljno, KS je pokrila samo stroške materiala.

Preplastitev dela občinske ceste na Ljubnu je izvedena v sklopu rednega vzdrževanja.

 

Ugotovljeno je bilo, da so bili glavni projekti uspešno realizirani. Realizirana ni bila edino ureditev ekoloških otokov, to pa iz razloga, ker so le-ti predvideni ob državni cesti, kar je povezano s posebnimi postopki.

Poslovno poročilo je že dostavljeno na MO.

Boris Žagar je svet pri tej točki seznanil s pritožbo nekaterih krajanov Laz, da je bil ob gradnji javne razsvetljave odstranjen en mejnik. V kolikor se lastniki ne bodo uspeli sami dogovoriti za postavitev, bo potrebno izpeljati uradni postopek.

 

 

Ad 3.) Predlog projektov za sofinanciranje v letu 2022

 

K pripravi predlogov za sofinanciranje v letu 2022 je predsednik pozval že na prejšnjem sestanku.

Med razpravo so bili podani naslednji predlogi:

 1. Nabava notranje opreme za prostore KS: omare za arhiv, konferenčni stoli, manjše mize za potrebe različnih delavnic, ureditev mini kuhinje. Ocenjena vrednost je približno 5.000,00 €.
 2. Sanacija ceste na Travnem Dolu v razdalji približno 100 m. Vrednost del je ocenjena na okoli 8.500,00 €. V nadaljevanju (prihodnje leto) pa tudi postavitev ograje.
 3. Ureditev postajališča pri zadružnem domu, ki zajema: ureditev postajališča z nadstreškom in ureditev ekološkega otoka. Predsednik je tu povedal, da je najprej potrebna izdelava projekta, kar bo trajalo približno pol leta. Vrednost projekta je ocenjena na ca. 5.500,00€. Dela bi se realno lahko pričela v prihodnjem letu.
 4. Javna razsvetljava:

 a) Od krajanov je bil podan predlog za postavitev javne razsvetljave od križišča pri Ravbarjevih do balinišča na Makutah. Boris Žagar je predlagal tudi postavitev razsvetljave po Vaški cesti nad železniško progo. Ugotavljamo, da je v prvi fazi potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, tako da v tem trenutku projekta še ne moramo prijaviti.

b) Predlog, da se postavijo še dve dodane luči od otroškega igrišča do železniške postaje. S tem bo na tem delu javna razsvetljava povezana in zaključena.

 

Po razpravi je bil sprejet sklep, da se za sofinanciranje v višini 70% MO in 30% KS prijavijo projekti pod točko 1.) Nabava notranje opreme za prostore KS, točko 2.) sanacija ceste na Travnem dolu, točko 3.) Prijava projekta za postajališče pri zadružnem domu ter točko 4. b) postavitev dveh dodatnih luči. Za traso javne razsvetljave do balinišča ter po Vaški cesti nad železniško postajo pa se gre letos v pridobitev soglasij ter izdelavo projektne dokumentacije.

 

V nadaljevanju je pod to točko predsednik še povedal, da letos poteče najemna pogodba z SŽ za prostor, kjer je športno igrišče. Boris Žagar je predlagal, da bi poiskali kakšno drugo lokacijo. Predlog so podprli tudi ostali člani, saj najem prostora ni prava rešitev.

Zora Klobučar je predlagala nabavo dodatne opreme pri otroškem igrišču in nabavo telovadnih orodij za notranje prostore v zadružnem domu. Predsednik je povedal, da je za te namene izšel razpis za sofinanciranje v višini 50%. Sprejet je bil sklep, da se prijavimo tudi na ta razpis.

 

Ladi Rauh je vprašal, če so bile urejene mulde ob cesti na Ljuben. Predsednik je odgovoril, da je to bilo planirano v sklopu lanskoletne preplastitve ceste in bi moralo biti izvedeno. Dogovorili smo se, da se stanje preveri.

 

Ad 4.) Urejanje pokopališča v letu 2022

 

Predsednik je povedal, da je za letošnje leto potrebno pridobiti izvajalca za urejanje pokopališča in okolice (košnja trave in zatiranje plevela). Sprejet je bil sklep, da se pridobijo tri ponudbe in nato izberemo izvajalca. Ponudba bo javno objavljena.

Boris Žagar je vprašal, kako je z urejanjem vhoda na pokopališče. Ker lastništvo na tem delu še vedno ni rešeno, je bil sprejet sklep, da na naslednji sestanek povabimo g. Erpeta in poskušamo najti skupno rešitev.

 

Ad 5) Razno             

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • Boris Žagar je ponovno preveril glede zemljišča na Lazih, ki je predviden za otroško igrišče.  Predsednik je povedal, da je zadeva v postopku, novih informacij pa nima. 

 

 • Časopis je bil letos uspešno izdan. Moramo se pa v bodoče bolje organizirati, da bo gradivo zbrano prej in bolj zgodaj poslano v tisk.

 

 • Za elektriko na balinišču sta bila za mesec oktober in november 2021 nerazumno visoka računa. Trenutno je strošek na običajnem nivoju, uporabniki pa so bili opozorjeni, naj pazijo na porabo.

 

Seja je bila končana ob 20.15 uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

30. marec, KS Uršna sela
 Kronce na skupščini ZB

Kronce na skupščini ZB

Kronce na skupščini Združenje borcev za vrednote NOV Novo mesto.

več >

22. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne , 22.03.2022 ob 18.30, uri v prostorih ZD člani sveta potrdili cene za grobnine v letu 2022, razpravljali o možnosti nemotenega dostopa do mrliške vežice, pripravi za očiščevalno akcijo in se seznanili z odločbo za sofinanciranje programov KS za leto 2022,..

več >

14. marec, KS Uršna sela
 Kronce na zboru DU

Kronce na zboru DU

Na zboru DU Uršna sela so krajane razveselile članice pevske skupine Kronce

več >

25. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne 25.01.2022 ob 18.30 uri, v prostorih doma krajanov na Uršnih selih razpravljali o realizaciji prednostnih ciljev za leto 2021 in prijavi na razpis za sofinanciranje projektov KS v letu 2022

več >

06. december, KS Uršna sela
 Nove pridobitve na Lazah in Ljubnu

Nove pridobitve na Lazah in Ljubnu

Dolgoletna prizadevanja za ureditev obstoječe javne razsvetljave ob državni cesti skozi Laze so končno doživela svoj epilog.

več >

04. december, KS Uršna sela
 Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi

Pomembnost spoštovanja preventivnih varnostnih ukrepov pri omejevanju širjenja virusa SARS-CoV-2

več >

02. november, KS Uršna sela
 Kronce na komemoraciji

Kronce na komemoraciji

Uršenske Kronce aktivne tudi pri sosedih

več >

02. november, KS Uršna sela
 Otvoritev doma krajanov

Otvoritev doma krajanov

Na Uršnih selih odprli prenovljeni ZD ( dom krajanov )

več >

12. oktober, KS Uršna sela
 Zapisnik 13.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 13.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 12.10.2021,ob 18.30 uri razpravljali o uradni otvoritvi zadružnega doma, pripravi predlogov za sofinanciranje v letu 2022, ..

več >

08. oktober, KS Uršna sela

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >