zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 22. 03. 2022

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne , 22.03.2022 ob 18.30, uri v prostorih ZD člani sveta potrdili cene za grobnine v letu 2022, razpravljali o možnosti nemotenega dostopa do mrliške vežice, pripravi za očiščevalno akcijo in se seznanili z odločbo za sofinanciranje programov KS za leto 2022,..

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar, Dušan Žagar in Zora Klobučar

Ostali prisotni: Jože Erpe

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 14
  2. Grobnine za leto 2022
  3. Izvedba očiščevalne akcije v KS
  4. Seznanitev z odločbo o sofinanciranju programov za leto 2022 in sklepom o prenosu v upravljanje dela ZD na KS
  5. Predlog za ureditev nemotenega dostopa do pokopališča in mrliške vežice
  6. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  .

 

Ad 1) Potrditev zapisnika št. 14

 

Tajnica je na kratko predstavila zapisnik 14. seje.  Boris in Dušan Žagar sta podala še nekaj pripomb krajanov Laz, za potrebno sanacijo ob trasi, kjer se je postavljala javna razsvetljava. Predsednik je zagotovil, da bodo izvajalci popravili vse, kar ni bilo v redu izvedeno. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo in je bil kot tak sprejet.

                                                     

Ad 2.) Grobnine za leto 2022

 

Sprejet je bil sklep, da cene za najem grobov za leto 2022 ostajajo enake, kot je bilo do sedaj in sicer:

Enojni grob: 20,00 €

Dvojni grob: 30,00 €

Žarni grob: 15,00 €

Uporaba mrliške vežice: 50,00 €.

 

Ad 3.) Izvedba očiščevalne akcije v KS

 

Predsednik je povedal, da se bo v soboto, 26.03.2022 na nivoju celotne občine izvajala čistilna akcija. Temu se bomo, kot vsako leto, pridružili tudi v naši KS. Dogovorili smo se o potrebnih aktivnostih za izvedbo akcije. Pričetek bo ob 9.00 uri.  Zbirna mesta ostajajo enaka kot običajno. Odpadki se bodo pobirali in ločevali kot preteklo leto. Boris Žagar bo na Komunali prevzel vreče za smeti. Na koncu bo za vse udeležence pripravljena malica pri gasilskem domu. 

Vabila bodo objavljena na oglasnih deskah po KS in tudi na naši Fb strani. Ob tem bomo krajane ponovno opozorili, da kosovni odpadki ne sodijo na zbirna mesta. 

 

 

Ad 4.) Seznanitev z odločbo o sofinanciranju programov za leto 2022 in sklepom o prenosu v upravljanje dela ZD na KS

 

Predsednik je poročal, da smo dobili odobrene vse štiri projekte, ki smo jih prijavili za sofinanciranje programov za leto 2022. Občina bo pokrila 70% stroškov, ostalo pa bo šlo iz naših sredstev.

Za predvideno javno razsvetljavo na lokacijah od Ravbarjevih do Marofa ter na Vaški cesti od železniškega nadvoza dalje bomo v letošnjem letu poskušali pridobiti soglasja.

Za projekt postajališča pri zadružnem domu je predviden strošek ca. 5.000,00 €. To bomo izpeljali sami, občina nam bo po izvedbi pokrila 70%. S pridobivanjem ponudb bomo pričeli v mesecu aprilu. Z lastnimi sredstvi bomo poskušali urediti še kaj pri pokopališču.

Ladi Rauh je vprašal, če bomo postavili še kakšen drug ekološki kotiček. Predsednik je odgovoril, da bomo le-te urejali skupaj s podjetjem Komunalo.

 

Prejeli smo sklep o prenosu upravljanja dela ZD na KS, kar pomeni, da imamo vse prostore, ki jih uporabljamo, v upravljanju in sicer naš delež znaša 53%.

Ker je prostora za naše potrebe zelo veliko, bomo še naprej iskali možnost oddaje v najem, še posebej, če bodo stroški vzdrževanja še naraščali. V primeru oddaje prostora v najem, bo potrebno do 5. v mesecu občini dostaviti podatek o višini najemnine.

Na upravljanje na KS je prenesena tudi parcela na pokopališču in ob njem, lastnik pa ostaja občina.

 

 

Ad 5) Predlog za ureditev nemotenega dostopa do pokopališča in mrliške vežice     

 

Kot je bilo na prejšnjem sestanku sklenjeno, smo k tej točki povabili g. Jožeta Erpeta, da bi poiskali rešitev za ureditev lastništva pri vhodu k mrliški vežici.

 

Predsednik je prisotne seznanil z dogovorom iz leta 1997 med KS Uršna sela in g. Jožetom Erpetom. Opredeljeno je bilo, da g. Erpe odstopi del svojega zemljišča pri mrliški vežici na Uršnih selih, KS oz. občina pa bo v zameno odstopila del zemljišča, ki pelje proti železniški postaji do prvega odcepa pri mrliški vežici in del zemljišča okoli stare hiše, katero je bilo opredeljeno kot družbena lastnina.

Predsednik ugotavlja, da pri tem dogovoru ni bilo navedeno, pod katerimi pogoji se ta zamenjava izpelje. Ali po kvadratnem metru ali kako drugače, zato prosi g. Erpeta, da se izrazi, pod katerimi pogoji je pripravljen to zemljišče odstopiti.

G. Erpe je dejal, da je že 25 let položen asfalt na njegovi zemlji, postavljeni so mejniki, zadeva pa se ni uredila. Zdi se mu žaljivo, da občina pravi, da so njegovi pogoji nesprejemljivi, saj ima občina denar za to, da zemljo odkupi in ureja infrastrukturo. Tu se ne moremo pogovarjati  o zamenjavi m2 za m2. Prepričan je, da se zadeva ni rešila, ker KS in MO Novo mesto nista imeli posluha za to. Zelo ga moti, da se to rešuje že 25 let in se njegova zemlja vsa ta leta koristi brezplačno.

Potekala je razprava in med njo je predsednik ponovno izpostavil, da na dokumentu ni opredeljeno,  na kakšen način se bo menjava zemljišča izvedla, zato je poprosil g. Erpeta, da naj poda svoj dokončni predlog rešitve.

 

G. Erpe je dejal, da je njegov predlog rešitve sledeč: pripravljen je odstopiti svoje zemljišče pri mrliški vežici pod pogojem, da se naredi škarpa ob meji s Klobučarjevimi, da se občinska cesta, ki pelje na železniško postajo, prestavi do škarpe, naredi samo en uvoz/izvoz iz državne ceste na to občinsko cesto; preostali del zemlje nad občinsko cesto se priključi Erpetovem zemljišču.  Če se to ne naredi, se njegovo zemljišče ne uporablja več.

 

Po zaključku razprave je bil sprejet sklep, da bomo predstavljene pogoje posredovali MO Novo mesto in predlagali, da se zadeva še enkrat poskusi urediti. Če to ne bo izvedljivo, bomo morali za uvoz pri mrliški vežici poiskati drugo rešitev.

 

Ad 6) Razno

 

Pod točko razno ni bilo obravnavanih posebnih zadev.

 

 

 

Seja je bila končana ob 20.45 uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar

 

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >