zemljevid krajevnih skupnosti

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

datum: 03. 04. 2018

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČNA VAS

1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa:

Krajevna skupnost Bučna vas

Odgovorna uradna oseba: Andrej Redek

Datum zadnje spremembe kataloga: marec 2018

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/bucnavas/

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu KS Bučna vas.

Naslov: Dolenje Kamence 3, 8000 Novo mesto

Telefon: 041 405 170

Elektronski naslov: andrej@mizarstvo-redek.si ali ks.bucna.vas@novomesto.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja Na podlagi 66. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) so pristojnosti krajevne skupnosti, da: - ravna z lastnim premoženjem in sredstvi v skladu z veljavno zakonodajo, v skladu z veljavno zakonodajo upravlja s stvarnim premoženjem občine, ki jim je dano v upravljanje, - sprejema program razvoja, - daje pripombe in predloge k javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom prostorskih aktov oz. daje pobude za pripravo prostorskih aktov na svojem območju, - skrbi za kvaliteto življenja krajanov, - opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti. Na podlagi 67. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: - dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli, - sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, - sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, - dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji, - dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (cvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo, - dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), - predlagajo programe javnih del, - sodelujejo in dajejo pripombe v času javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, - oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine, - seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja, - sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, - spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti.

Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Svet sestavlja 8 članov.

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta je Andrej Redek.

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Andrej Redek, predsednik sveta KS Bučna vas, Dolenje Kamence 3, 8000 Novo mesto E: andrej@mizarstvo-redek.si ali ks.bucna.vas@novomesto.si T: 041 405 170

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa: - Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), - Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 12/2017) Lokalni register predpisov je dostopen na: https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/

č) Seznam predlogov predpisov ali link na zavihek spletne strani organa Predlogi predpisov so objavljeni ob sklicu zadnje seje Občinskega sveta MONM (https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/).

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih: - Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 s spremembami in dopolnitvami (DUL, št. 6/17, 25/17 in 1/18), - Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in DUL, št.12/15).

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev: Organ ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ: Organ ne upravlja javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: Organ ne upravlja zbirk podatkov.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu Večina informacij je dostopnih na spletni strani organa.

Prosilec lahko zahteva informacijo javnega značaja po elektronski pošti: andrej@mizarstvo-redek.si ali ks.bucna.vas@novomesto.si, telefonu: 041 405 170 ali fizično v pisarni na sedežu KS Bučna vas, Dolenje Kamence 3, 8000 Novo mesto v času uradnih ur: vsak prvi torek v mesecih v času med 19. in 20. uro.

4. Stroškovnik Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV). Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV): 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra, 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra, 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra, 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra, 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra, 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra, 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra, 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra, 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra, 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra, 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja Ni dodatnega stroškovnika.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov Zapisniki sveta KS Bučna vas (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/bucna-vas/) Novice KS Bučna vas (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/bucna-vas/)

 

Katalog informacij javnega značaja KS Bucna vas.pdf

novice

14. maj, KS Bučna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Bučna vas – zahod/1 (OPPN)

Javna razgrnitev bo potekala od 20.5.2021 do vključno 21.6.2021. Javna obravnava bo na v sredo, 2. junija 2021, ob 16. uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Gradivo bo dostopno na prostorskem portalu (naslov naveden v javnem naznanilu).

več >

19. marec, KS Bučna vas

Očistimo soseko

V soboto, 27. marca 2021, bo v krajevni skupnosti Bučna vas potekala tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju vas vabimo z namenom, da tudi letos poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomorejo k urejeni okolici.

več >

04. marec, KS Bučna vas

Facebook račun

KS Bučna vas ima facebook račun.

več >

04. marec, KS Bučna vas

Optično omrežje

Dobili bomo optično omrežje!

več >

04. marec, KS Bučna vas

Športno igrišče

KS Bučna vas aktivno dela na projektu izgradnje športnega igrišča na Dolenjih Kamencah. Slika prikazuje osnutek igrišča.

več >

04. marec, KS Bučna vas

Zapisniki rednih sej sveta KS Bučna vas

Objavljamo zapisnke sej sveta KS Bučna vas.

več >

04. marec, KS Bučna vas

Zapisniki sej KS Bučna vas

Objavljamo zapisnike predhodnih sej KS Bučna vas.

več >

08. november, KS Bučna vas

Pregled uporabe opreme za gašenje

Vabljeni na predstavitve pravilne uporabe opreme za gašenje, ki jih bo izvedlo PGD Kamence. Zanimivo in poučno bo.

več >

08. november, KS Bučna vas

Cenik za uporabo grobnih mest in mrliške vežice za leto 2019

Svet KS bučna vas je v sredo, 11.9.2019, na 5. redni seji sprejel nov cenik grobnih mesti in uporabo mrliške vežice. 1. Najemnina grobnih mest, ki vključuje letno vzdrževanje pokopališča: • enojni grob 26,00 EUR • dvojni grob ...

več >

01. oktober, KS Bučna vas

Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Bučna vas - Zahod/1

V Bučni vasi v Novem mestu se predvideva priprava delnega OPPN na delu EUP NM/6-OPPN-j za namen stanovanjske gradnje. Postopek se bo vodil po določilih Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2. Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in ...

več >