zemljevid krajevnih skupnosti

Stališče Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto do prometne ureditve na Glavnem trgu po prenovi mestnega jedra

datum: 05. 12. 2018

Člani sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto smo mnenja, da je potrebno promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi odpraviti oziroma ga omejiti, kolikor je le mogoče.

Naše stališče je tudi odziv na številne pobude - tako krajanov KS Center kot občanov Novega mesta ter drugih obiskovalcev, ki jih prejemamo, od kar je Glavni trg delno prenovljen in so ga njegovi obiskovalci prepoznali kot prostor, namenjen pešcem. Od kar je po Glavnem trgu ponovno stekel promet, je več kot očitno, da le-ta ni ustrezno prilagojen za promet: vozišče ni vidno, vozniki pešcev ne opazijo in ne upoštevajo predvidenega prometnega režima, promet poteka po trgu navzdol in so hitrosti vozil previsoke… Očitna pa je tudi estetska okrnjenost prostora, od kar so se na njem ponovno pojavila vozila. V času popolne zapore delno obnovljenega Glavnega trga smo prebivalci Novega mesta in okolice (in ne le KS Center) prepoznali ta del kot prostor, ki z omejitvijo prometa predstavlja možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa. Z vzpostavitvijo in popestritvijo trgovske in gostinske ponudbe bi prebivalce Novega mesta in širše okolice to še dodatno vzpodbudilo k obisku mestnega jedra in posledično k načrtovani oživitvi Glavnega trga in novomeškega mestnega jedra.

Vodstvu Mestne občine Novo mesto kot nosilcu projekta in odgovornemu za urejanjem prometnega režima v Mestni občini Novo mesto zato predlagamo vzpostavitev prometnega režima znotraj naslednjih predpostavk:

1. Na Glavnem trgu naj promet poteka izključno za časovno omejeno dostavo (v jutranjih in nočnih urah) in intervencijo.

2. Izvoz iz mesta oz. dovoz do Kandijskega mostu naj poteka po Sokolski ulici, ki naj se ustrezno uredi.

3. Promet po zalednih ulicah, vzhodno od Glavnega trga (območje Šolske, Dilančeve in bližnjih ulic), naj bo namenjen izključno prebivalcem ter lastnikom nepremičnin in njim pripadajočih zemljišč, ki so namenjena parkirnim prostorom ter eventuelno izvajalcem poslovnih in drugih dejavnosti. Za vzpostavitev omenjenega stanja se zavzemamo za omejitev prometa z vzpostavitvijo ustreznih tehničnih preprek kot je postavitev potopnih stebričkov ipd., ki bodo postavljene v konsenzu z MO Novo mesto, strokovnimi službami ter ostalimi deležniki.

4. Pospeši naj se izgradnja predvidenih parkirišč in ureditev neustreznih parkirišč v bližini.

Od MONM pričakujemo tudi, da se oblikuje ožja skupina ključnih deležnikov in predstavnikov prometne stroke, v okviru katere bomo skupaj, na podlagi realnih situacij, potreb krajanov in drugih ter strokovnih mnenj oblikovali končen prometni režim.

Pri tem je potrebno spomniti, da je bil zadnji sklep projektne delovne skupine, ki je bila na predlog MONM razpuščena, da se izvede poskusno obdobje prometnega režima in oceni

njegova ustreznost. Glede na številna negativna mnenja, ki jih prejemamo na aktualen prometni režim, lahko tudi to obdobje razumemo kot poskusno in ugotovimo, da prometni režim ni ustrezen.

Dopuščamo tudi možnost, da se bodo v prihodnosti pokazale nekatere neustreznosti rešitve. Zato predlagamo sistematično spremljanje delovanja prometnega režima z okvirno predvidenimi možnostmi prilagajanja.

Novo mesto, 3. december 2018

Svet KS Center Novo mesto

Matija Škof, predsednik

novice

02. april, KS Center

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/14-a, ID 2177

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje družba D-LAN, gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg 27, 8000 Novo mesto vodi postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta – OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP NM/14-a.

več >

03. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Spoštovani. Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 10. marca 2021, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu oziroma na daljavo, preko aplikacije ZOOM. Povezavo boste prejeli naknadno.

več >

22. februar, KS Center

Javno naznanilo: OPPN Novi trg

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (v nadaljevanju: OPPN Novi trg), ki ga je pod št. P-2016/37, februar 2021, izdelalo podjetje GPI d.o.o. in Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, ki ga je pod št. 265/17, april 2018, dopolnitev junij 2018 izdelal BOSON d.o.o.

več >

11. januar, KS Center

ANKETNI VPRAŠALNIK

V Svetu Krajevne skupnosti Center Novo mesto si želimo (in vas k temu redno vabimo), da se na nas obračate tudi s problemi in pobudami za lepše življenje v naši krajevni skupnosti in njeni okolici. V kolikor je to v naši moči, vedno poskušamo najti ustrezno rešitev in jo udejanjiti.

več >

06. december, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 14. decembra ob 18:00 na daljavo, preko aplikacije ZOOM. Povezavabo na voljo naknadno.

več >

29. november, KS Center

Adventni čas in lepe želje

Drage sokrajanke in sokrajani. Zadnjih pet let smo na vrata naših domov na prvo adventno nedeljo obešali venčke, ki smo jih s skupnimi močmi izdelovali na delavnicah v Gostišču na trgu. Letošnje leto je žal drugačno. Delavnice zaradi omejitev za zajezitev epidemije Covida 19 žal nismo mogli izvesti.

več >

22. julij, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto

ZAPISNIK SEJE Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki je potekala v sredo, v sredo, 17. junija 2020 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

10. junij, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. junija 2020 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

02. marec, KS Center

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta v nadaljevanju: SDUN 2. Pobudnik priprave SDUN 2 je ZARJA d.o.o., Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto. Izhodišča za pripravo SDUN 2 se skladno z zakonodajo pripravijo ...

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 22. januarja 2020 ob 17:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >