zemljevid krajevnih skupnosti

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI DRSKA

datum: 02. 09. 2019

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI DRSKA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Krajevna skupnost DRSKA

Odgovorna uradna oseba: Mira RETELJ

Datum zadnje spremembe kataloga: januar 2019

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:

https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/drska/

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu KS DRSKA.

Naslov: Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto

Telefon:  041 760 732

Elektronski naslov: retelj.mira@gmail.com

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Na podlagi 66. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) so pristojnosti krajevne skupnosti, da:

 • ravna z lastnim premoženjem in sredstvi v skladu z veljavno zakonodajo,
  v skladu z veljavno zakonodajo upravlja s stvarnim premoženjem občine, ki jim je dano v upravljanje,
 • sprejema program razvoja,
 • daje pripombe in predloge k javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom prostorskih aktov oz. daje pobude za pripravo prostorskih aktov na svojem območju,
 • skrbi za kvaliteto življenja krajanov,
 • opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Na podlagi 67. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja  gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (cvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo pripombe v času javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon. Svet sestavlja 7 članov. Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednica sveta je Mira Retelj.

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Mira Retelj, predsednica sveta KS DRSKA, Ulica Slavka Gruma 9, Novo mesto

E: retelj.mira@gmail.com

T: 041 760 732

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

 • Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17),
 • Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 12/2017)

Lokalni register  predpisov je dostopen na: https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/

 

č) Seznam predlogov predpisov ali link na zavihek spletne strani organa

Predlogi predpisov so objavljeni ob sklicu zadnje seje Občinskega sveta MONM (https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/).

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 s spremembami in dopolnitvami (DUL, št. 6/17, 25/17 in 1/18),
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in DUL, št.12/15).

 

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev:

Organ ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Organ ne upravlja zbirk podatkov.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Večina informacij je dostopnih na spletni strani organa. Prosilec lahko zahteva informacijo javnega značaja po elektronski pošti: retelj.mira@gmail.com, 041 760 732 ali fizično v pisarni na sedežu KS DRSKA, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto v času uradnih ur: vsak prvi torek v času med 17.00 in 18.00 uro.

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen. 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Ni dodatnega stroškovnika.

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Zapisniki sveta KS DRSKA (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/drska/)

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska