zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 7. seje Sveta KS Drska

datum: 26. 08. 2019

dne 03.06.2019.

KS Drska prosojno ozadje-logo

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 7. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 03.06.2019 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI: Majda Kavšek,  Mira Retelj, Jožica Cekuta , Polde Fink, Matjaž Kavšek in Jožef Preskar

ODSOTNI: Borut Jakše

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. Otvoritev prenovljene ulice Drska
  3. Razno

 

K 1.točki

Pregled in potrdite zapisnika

Zapisnik 6. je bil pregledan in potrjen s strani vseh prisotnih članov sveta  KS.

 

K 2.točki

Otvoritev prenovljene ulice Drska

V sredo 05.06.2019 ob 12.30 uri bo potekala otvoritvena slovesnost ob otvoritvi prenovljene ulice Drska. Prenova najstarejše ulice na Drski je zajemala  novo komunalno  infrastrukturo, javno razsvetljavo, pločnik, kolesarske poti in cestišča.  Na otvoritveni slovesnosti, bodo v programu sodelovali otroci z vrtca Rdeča kapica in župan MO NM gospod Gregor Macedoni. Prireditev se bo odvijala na parkirnem prostoru pred Gostilno Jakša.

V ta namen se izobesijo zastave krajevne skupnosti Drska na samem prireditvenem prostoru in tudi po vsej krajevni  skupnosti Drska. Za obešanje zastav je zadolžen Matjaž Kavšek. KS Drska nima stojala za zastave, zato je bil sprejet

Sklep.:  Nabavi se stojalo za tri zastave.

 

K 3.očki

Rdeči križ - prošnja za pomoč  pri  izvedbi pogostitve za krajane krajevne skupnosti Drska starejše nad 70 let.

Krajevna organizacija RK Drska , vsako leto povabi krajane starejše nad 70 let,  katerih število presega 530 oseb, na srečanje s  kulturnim  programom.

Prireditev poteka v OŠ Drska. Za izvedbo  tega srečanja prosi svet KS Drska za sodelovanje in pomoč pri financiranju.

SKLEP.:  Svet KS Drska je sprejel sklep, da se plača kosilo, ki ga bodo udeleženci prireditve prejeli v OŠ Drska.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri

 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska
16. december, KS Drska

Vabilo krajanom KS DRSKA

SPREMENJENA LOKACIJA! OSNOVNA ŠOLA DRSKA (v jedilnici) v sredo 18.12.2019 ob 15:30. Zaradi velikega zanimanja udeležencev je spremenjena lokacija sestanka.

več >

16. december, KS Drska
16. december, KS Drska
16. december, KS Drska
16. december, KS Drska
02. november, KS Drska
02. november, KS Drska
08. oktober, KS Drska

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >