zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 12. Seje Sveta KS Drska

datum: 16. 12. 2019

dne 12.11.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

 

Z A P I S N I K

 

12. izredne seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 12.11.2019 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink,  Jožica Cekuta, Jožef Preskar ,  Borut Jakše in Matjaž Kavšek.

ODSOTNI: Majda Kavšek

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

  1. Igrišče na Cesarjevi ulici
  2. Razno

 

K 1.točki

Obravnava predloga ureditve otroškega igrišča na Cesarjevi ulici, ki so jo pripravile strokovne službe MO Novo mesto dne 11.11.2019.

Člani sveta so se seznanili z novim predlogom strokovnih služb MO Novo mesto glede Ureditve otroškega igrišča na Cesarjevi ulici, s prošnjo, da svet KS potrdi njihov predlog  do 13.11.2019.

Novi predlog MO bistveno odstopa od predloga, ki ga je Svet KS Drska sprejel na prejšnji seji, zato smo se seznanili s Pravilnikom o normativih in pogojih za prostor in opremo vrtca, ki v 8. Členu določa, da morajo vrtci zagotavljati najmanj 15 m2 površine na otroka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni bližini zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot.

Ocenjujemo, da naš prvotni predlog popolnoma in še več ustreza potrebam vrtca :

  • Sedanje zunanje površine vrtca merijo cca 2.100 m2
  • Po našem predlogu bi vrtec pridobil     cca 2.000 m2 novih dodatnih površin, skupaj bi imeli več kot 4.000 m2 zunanjih igralnih površin, kar je ustrezno za 270 otrok.

Uporabljali bi lahko tudi igralne površine KS Drska, do katerih bi lahko dostopili skozi vrata v žični ograji.

Poudarjamo, da KS Drska potrebuje igrišče v velikosti 1.300 – 1.400 m2 na katerem bomo namestili igrala za otroke, fitnes naprave za odrasle, klopi, pitnik in koše  za smeti. Potrebna je tudi hortikulturna ureditev.

Svet KS Drska je sprejel sklep, da ostanemo pri našem prvotnem predlogu. Predlagamo tudi , da se izdela idejni projekt ureditve celotnega območja sedanjega igrišča, v katerega bomo lahko umestili večino potreb in želja otrok in krajanov. Igralne površine so namenjene istim otrokom, le da so dopoldan v vrtcu,  popoldan pa na zunanjem igrišču KS Drska.

Po predlogu strokovnih služb MO N.m. bi za potrebe igrišča KS Drska imeli cca 600 m2, kar se nam zdi povsem nesprejemljivo.

 

K 2. Točki

  • Naročilo stojala za zastave na 3 krake.

Za potrebe krajevne skupnosti je potrebno nabaviti stojalo na 3 krake. Za izvedbo naročila se pridobijo vsaj 3ustrezne ponudbe, od katerih se izbere najugodnejši ponudnik.

  • Neustrezna razsvetljava na Volčičevi ulici

Na  Volčičevi ulici je peš-cona med novo kapelico in stanovanjskimi bloki na Šegovi ulici, v temi. Za osvetlitev tega dela bi ustrezala postavitev luči na 2 kraka, kot je na križišču pri Šolskem centru.

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri

                                                    

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska