zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. sestanka Ks Drska

datum: 17. 02. 2020

dne 9.1.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Z A P I S N I K

 

2. sestanka predstavnikov KS  Drska, predstavniki Vrtca Pedenjped Novo mesto, predstavniki MO Novo mesto in predstavniki sveta KS Drska,  ki je bil  9.1.2020 ob 17. uri v prostorih  Vrtca Pedenjped Novo mesto.

PRISOTNI:     -    VVO Pedenjped Novo mesto – ga. Meta Potočnik, ravnateljica, ga. Rozman Darja, pomočnica ravnateljice  VVO  Pedenjped                     

 • KS Drska  - ga. Mira Retelj, predsednica in Jožica Cekuta članica sveta
 • Predstavniki  krajanov KS Drska.: g. Milan Radak,  ga. Karmen Rodič, g. Marko Arnuš in g. Jernej Šulc
 • g. Boštjan Jurak

ODSOTNI . :  -    predstavnik MO Novo mesto

Tematika: Ureditev otroškega igrišča na Cesarjevi ulici

Ravnateljica otroškega vrtca Pedenjped ga. Meta Potočnik je prisotne pozdravila ter jih seznanila z delovanjem otroškega vrtca in potrebah vrtca po večjih igralnih površinah. Ker vrtec nima razpoložljivega prostora za igro otrok s poganjalci in kolesi, bi igrišče na Cesarjevi ulici, ki je poleg vrtca, ustrezalo potrebam otrok pri opravljanju tovrstnih aktivnosti. Zaradi varnosti otrok pa je  nujna postavitev zaščitne ograje okrog igrišča, ki mora biti po standardih o varstvu v  vrtcih visoka 180 cm. Ograja mora biti zaklenjena.

Predsednica KS Drska Mira Retelj :  Zemljišča okoli stanovanjskih blokov niso funkcionalno urejena, ravno tako niso urejeni in ustrezno označeni parkirni prostori,  urejeni niso komunalni otoki. Dejstvo je, da vrtec za svojo dejavnost potrebuje igralne površine za otroke, parkirne prostore za avtomobile, prosto pot za dostavo in odvoz hrane.  Svet KS Drska je seznanjen s potrebami vrtca. Nujen je dialog med krajani KS Drska, Vrtcem Pedenjped in Svetom KS Drska. Župan MO Novo mesto je o tej zadevi pisno obveščen.

Predstavniki krajanov KS Drska .:  Zahtevamo odstranitev že postavljene ograje po sredini igrišča in ob robu igrišča ter vzpostavitev prvotnega stanja igrišča.

Ravnateljica ga. Meta Potočnik.: Ograja okoli vrtca mora biti visoka in po ustreznih pravilih. Ker mora vrtec zagotoviti igralni prostor za otroke, ki prihajajo iz OŠ Drska, je širitev vrtca nujna. Vrtci so polni, enote so polne, prostora za prihajajoče otroke pa ni, vrtec pa mora delovati.

Jernej Šulc .: Ali je mogoča širitev vrtca Metka, mogoče s postavitvijo kontejnerskega objekta?

Marko Arnuš.: Prostor v Mrzli dolini se bo širil z zazidavo dveh novih stanovanjskih blokov, vrstnimi hišami in individualnimi stanovanjskimi hišami. Potrebno je razmišljati o novem vrtcu na tem delu  in o novi cestni povezavi. Vrtec na Šegovi je utesnjen in je širitev tega vrtca nemogoča . Vrtec na tem delu in  v tem obsegu ne more sprejemati še večjega števila otrok, kar pomeni povečanje prometa z dovozom in dovozom otrok v vrtec in iz njega.

Ravnateljica ga. Meta Potočnik.: Od leta 2011 so bili v uporabi prostori v Posebni šoli na Šegovi ulici in v Osnovni šoli Drska. Ko je prostor v souporabi nastanejo večji problemi.

Trenutno se nahajata še 2 oddelka otrok v Osnovni šoli Drska v Posebni šoli pa ne več. Osnovna šola bo zaradi vpisa v 1. razred osnovne šole v naslednjem letu rabila ta dva oddelka, ki ju trenutno zasedajo otroci iz vrtca.

Marko Arnuš.: Krajani krajevne skupnosti ne nasprotujemo, da igrišče na Cesarjevi ulici uporabljajo otroci iz Vrtca Pedenjped v dopoldanskem času. Nasprotno. Želimo, da se igrišče, ki je trenutno zanemarjeno, uredi  in da ga dopoldan uporabljajo otroci z vrtca, popoldan pa zunanji otroci.

Karmen Rodič.: Največja težava vseh stanovalcev na Šegovi ulici št. 12-20 je prenasičenost s prometom. S prihodom večjega števila otrok v vrtec se bo promet še povečal.

Vrtec z 8 oddelki mora po veljavnem pravilniku zagotavljati 2 parkirna prostora za parkiranje avtomobilov staršev otrok (Pravilnika o normativih... , URL RS, št. 75/05, 7.člen). Zgoraj omenjana številka je pobožna želja vrtca, ki pa na tej lokaciji niti pod razno ni izvedljiva niti ni mogoča.

Karmen Rodič.: Največja težava vseh stanovalcev na Šegovi ulici poleg otroškega vrtca je prenasičenost s prometom. S prihodom večjega števila otrok v vrtec se bo promet še povečal.

Za opravljanje svoje dejavnosti bi vrtec potreboval  27 parkirnih površin, ki pa jih ni mogoče umestiti v trenutno strjeno naselje, koder  so bili parkirni prostori ustrezni za vozne razmere pred 40. leti.

Jernej Šulc.:Z ureditvijo igrišča in izvajanjem nadzora  ter poostrenim redom bi se doseglo

zmanjšanje vandalizma na igrišču, kar se je pokazalo na urejenih igriščih v tujini.

Vrtec Pedenjped ima trenutno po besedah ga. Mete Potočnik več kot 3000 m2 zunanjih površin. Po normativih, ki so predpisani za delovanje vrtcev, je to dovolj za nemoteno opravljanje dejavnosti. Za boljše počutje in razvoj otrok pa lahko v dopoldanskih urah uporabljajo (urejeno) igrišče poleg vrtca. Vrata se za večjo varnost otrok opremi z zapahi (ki jih odrasla oseba lahko manipulira), to pa ne pomeni, da se v tem času na igrišču ne smejo zadrževati ostali krajani. Prav takšen režim uporabe dodatnega igrišča imajo v vrtcu Ciciban na Ragovski ulici, le da igrišče ni ograjeno.

Mrko Arnuš.: v  nočnem času vleče tema in osamljen prostor k izvajanju vandalizma. Vsaka kršitev mora imeti za posledico prijavo in vsaka prijava  intervencijo in sankcijo. Pri nadzorovanju  prostora se mora upoštevati doslednost.  Uporabniki javnega prostora pa morajo prevzeti odgovornost.

Radak Milan.: na kratko obrazloži, odnos balinarjev do ostalih krajanov KS, zaradi česar je tudi odpor do balinanja. Meni tudi, da kakorkoli bo urejen prostor igrišča v celoti, ne sme biti na njemu pokrita (nadkrita) stavba, niti pokrita (nadkrita) stavba z komunalno ureditvijo (WC-ji,…).  V tem prostoru ni nobene potrebe po obstoječi stavbi, ker je le priložnost, da se ponoči zbirajo morebitni vandali. Krajani soglašajo, da sedanja lokacija balinišča nikakor ne izpolnjuje pogojev za izvajanje športnih prireditev, ker se nahaja v mirnem spalnem naselju in nima ustreznih dovozov in nima parkirišč, zato stanovalci Cesarjeve ulice predlagamo selitev balinišča na drugo lokacijo.

Boštjan Jurak.: Tudi če se balinarjem naredi novo balinarsko igrišče, bi bilo sedanjo balinarsko stezo škoda odstraniti. Nadgradnja obstoječega prostora je možna za vse generacije. V vsakem primeru pride do nezadovoljstva skupine krajanov, če se zadeva obnavlja ali če je zapuščena.

Pripravljen idejni projekt za ureditev igrišča je zelo smiselno zasnovan.

Marko  Arnuš.: Skupina krajanov se strinja, da se balinišče prestavi na drugo lokacijo, ker trenutno stanje ni legalizirano. MO Novo mesto naj poišče novo lokacijo  za novo balinišče.  S tem se dobi čudovita igralna površina za otroke in vadbeni center za odrasle.

Mira Retelj.: Ali obstaja možnost, ki bi bila sprejemljiva za vse,  da obstoječe igrišče ostane, da se uredi celotna površina igrišča kot prostor za medgeneracijsko druženje in rekreacijo?

Ravnateljica ga. Meta Potočnik.: Zaradi varnosti otrok mora biti prostor varno ograjen in zaprt.

Marko Arnuš.: Predlaga, da se postavi ograja ob stanovanjskih parcelah ob robu igrišča. Višina ograje mora biti po standardih za vrtec. Pri nameri gostovanja vrtca na tujem igrišču je ograja okoli igrišča zadostna v višini 120 cm.

Sprejeti so bili naslednji  sklepi.:

 1. Odstrani se postavljena ograja po sredini igrišča (z odstranitvijo zunanje ograje se še počaka.)
 2. Širitev vrtca naj se predvidi na drugi – novi lokaciji. Mnenje se posreduje na MO Novo mesto.
 3. MO Novo mesto naj v okviru širitve gradnje v Mrzli dolini z večstanovanjskimi objekti predvidi tudi novogradnjo vrtca.
 4. Balinišče se preseli na drugo lokacijo.
 5. Namestitev opozorilnih tabel o redu na igrišču in zadrževanju na njem.
 6. Izdela se dogovor o souporabi igrišča.
 7. Dogovor o lokaciji postavitve ograje.
 8. Pripravi se markacija parkirišč na Šegovi ulici in ureditev komunalnih otokov.
 9. Prisotni se dogovorijo, da je naslednji sestanek v torek, 14.1.2020 ob 16,00 uri na igrišču Cesarjeve ulice.

Sestanek  je bil zaključen ob 20.00 uri.

 

Zapisala:                                                                             Predsednica Sveta KS Drska:

Jožica CEKUTA                                                                          Mira RETELJ

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska