zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3. sestanka Ks Drska

datum: 17. 02. 2020

dne 14.1.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

 

ZAPISNIK

3. sestanka s krajani za ureditev igrišča na Cesarjevi ulici, ki je bil dne 14.1.2020 ob 16. uri na igrišču.

 

PRISOTNI: Meta Potočnik, Jelka Makše, Marko Arnuš, Karmen Rodič, Milan Radak, Joaquin Lopez, Kršič Rabija in Esko, Les

Silva, Kotnik Alojzija, Cveta Žunič, Aleksander Vrščaj, Mojca Nared, Mira Retelj, Leopold Fink

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Jana Bolta, Jožef Preskar, Jožica Cekuta, Majda Kavšek

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka
  2. Dogovor o določitvi lokacije za postavitev ograje

 

K 1. točki

Zapisnik so prejeli vsi prisotni na prejšnji seji. Na zapisnik sta ga. Rodič in g. Radak poslala pisni pripombi na zapis njunih razprav. Zapisnik je bil popravljen.

Sprejet je bil SKLEP, da se zapisnik potrdi.

 

 

K 2. točki

Ga. Mira Retelj pove, da je bil na prejšnjem sestanku sprejet sklep, da se ograja po sredini igrišča odstrani. Do realizacije še ni prišlo, ker izvajalec del do 20. januarja ni dosegljiv.

Dogovoriti bi se morali o lokaciji ograje na vzhodni strani igrišča, ki je sedaj postavljena do polovice igrišča. Ali naj se ograja postavi na parcelno mejo ali pa zaradi poteka plinovoda in drugih inštalacij nekoliko v notranjost igrišča? 

Mira Retelj je predstavila stališče Mestne občine Novo mesto glede potreb Vrtca Pedenjped, ki ga je sporočila ga. Jana Bolta, ker se sama sestanka ni mogla udeležiti. Povedala je, da souporaba igrišča za vrtec ni sprejemljiva, ker obstajajo določeni standardi in mora igrišče dnevno pregledovati oseba, ki je za to posebej usposobljena. Predlagala je tudi, da se dogovorimo, koliko igrišča odstopimo vrtcu, ki se potem ogradi.

Mira Retelj je predlagala, da se pogovorimo o predlogu, ki ga je Svet KS Drska že posredoval Vrtcu Pedenjped in MO Novo mesto, da se del igrišča ob ograji dodeli vrtcu.

G. Marko Arnuš je povedal, da ima vrtec dovolj igralnih površin in da se podpisniki peticije ne strinjajo, da se obstoječe igrišče zmanjšuje. V skladu s pravilnikom o standardih za vrtce piše, da igrišče mora zagotavljati najmanj 15 m² površine na otroka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot.

Predstavnici vrtca povesta, da vrtec nima dovolj igralnih površin, ker mora imeti najmanj polovico prostih površin in poti. Del prostih površin mora biti utrjenih in nedrsečih (npr. asfalt, umetna masa...). Teren igrišča naj bi bil razgiban.

Nadalje še povesta, da vrtec izvaja vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč.Ravnatelj je dolžan za pripravo programa pregledov igral in igrišča ter organizacijo in izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov zadolžiti zaposlenega v vrtcu.

Vrtec mora izvajati dnevne preglede zunanjih igrišč pred odhodom otrok na samo igrišče. Ostaja problem  vzdrževanja pri souporabi. 

Ob zaključku razprave je Mira Retelj predlagala, da se pridobi strokovna mnenja , glede izvajanja nujnih kurikularnih vsebin, ki sodijo v načrtovan program pedagoškega dela v vrtcu , ki potrebuje zunanje površine in odgovori koliko dodatnih zunanjih površin bi potreboval.

Po pridobitvi mnenja, se ponovno skliče sestanek.

 

Sestanek je bil zaključen ob 16,45uri.

 

                                                                                                                             Predsednica Sveta KS Drska:

                                                                                                                                             Mira RETELJ

 

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska