zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 14. Seje Sveta Ks Drska

datum: 17. 02. 2020

dne 3.2.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Z A P I S N I K

 

 

sestanka 14. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 03.02.2020 z začetkom ob 18.0 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakše,  Jožica Cekuta in Jožef Preskar.  

OSTALI PRISOTNI: Boštjan Jurak, Bojan Vernig, Jernej Šulc , Joaqhin Lopez, Karmen Rodič, Milan Radak in Marko Arnuš

OPRAVIČENO ODSOTNA: Majda Kavšek in Matjaž Kavšek

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov  13. seje Sveta KS Drska.
  2. Dogovor o projektu >> Igrišče na Cesarjevi ulici <<
  3. Srebrniče –pobuda krajanov zaselka Srebrniče po izgradnji pločnika za pešce od pokopališča do avtobusne postaje Srebrniče.
  4. Razno

K 1.točki

Ob obravnavi zapisnika 13. Seje sveta KS Drska je g. Vernik pripomnil, da je povedal, da je peticijo podpisalo preko 500 krajanov, zato prosi za popravek v zapisniku.

SKLEP: Zapisnik 13. seje Sveta KS Drska se sprejme s popravkom 200 na 500 krajanov.

Sprejme in potrdi se tudi zapisnik 3. sestanka s krajani za ureditev igrišča na Cesarjevi ulici.

 

K 2.točki

Dogovori o projektu >>Igrišče na Cesarjevi ulici<<

Vabljeni na sestanek so prejeli dopis Vrtca Pedenjped glede dogovora o souporabi igrišča na Cesarjevi ulici z dne 24.1.2020. Predsednica je poudarila, da bi bilo njihove predloge potrebno čim bolj upoštevati pri nadaljnjih aktivnostih za izvajanje prenove igrišča.

Predstavniki peticije so mnenja, da igrišče na Cesarjevi ulici ostane v merilih kot je bilo pred postavitvijo ograje. Na MO Novo mesto pa se posreduje predlog, da se balinišče, ki se nahaja na levem delu igrišča gledano s strani Cesarjeve ulice prestavi na novo lokacijo.

Na osnovi ugotovitev predstavnikov krajanov  je v Pravilniku o normativih in minimalnih  tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  navedeno, da se mora pri izbiri lokacije zemljišča upoštevati, da je na posameznega otroka zagotovljeno najmanj 25m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15m2 na otroka. Ravno tako mora biti igrišče ograjeno z ograjo v višini 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Predstavniki tudi ugotavljajo, da vrtec že trenutno razpolaga z zadostno površino za svoje potrebe, nima pa ustreznih igralnih površin. Mnenja so, da je uporaba tega igrišča v skladu s pravilnikom.

Navajajo primer uporabe otroškega igrišča Vrtca na Ragovski ulici. Na tem igrišču otroci iz vrtca, ki nima svojih asfaltnih površin, uporabljajo igrišče krajevne skupnosti  za  kolesarjenje -  po pregledu zadolženih iz tega vrtca.

Prisotni so enotnega mnenja, da vrtec Pedenjped lahko uporablja celotno površino igrišča na Cesarjevi ulici, ni pa ga potrebno ograditi s tako visoko ograjo 1,80 m.  Ravno tako se ne strinjajo z odpiralnim časom igrišča za zunanje otroke, ki niso v vrtcu, to je  šele po 16. uri. Na vhodu na igrišče mora biti ustrezna zapora, ki je nujno  potrebna zaradi varnosti manjših otrok, da je ne morejo odpreti. Ravno tako mora biti postavljena tabla o hišnem redu na igrišču – prepoved vodenja psov, prepoved metanja odpadkov, čas namenjen otrokom izven vrtca, upoštevanje hišnega reda na igrišču.

Izpostavljeno je bilo, da bo potrebno vzpostaviti  nadzor pri doslednem izvajanju reda na igrišču in o izgredih obveščati pristojnega policista.

Predsednica KS je povedala, da je KS Drska  prijavila projekt prenove igrišče na Cesarjevi ulici.   Najprej je potrebno odstraniti sedanjo ograjo nameščeno po sredini igrišča in jo prestaviti, da bo igrišče ustrezno ograjeno. Načrt postavitve ograje bo izdelal g. Boštjan Jurak kot izbrani izvajalec za projekt PZI za ureditev  igrišča na Cesarjevi ulici. Proučiti je potrebno tudi smiselnost postavitve same ograje in to s sodelovanjem med Mestno občino Novo mesto in arhitektom.

V nadaljevanju seje je potekala razprava o ureditvi površin na lokaciji otroškega igrišča.  Krožna steza je preživeta in je prekratka za  to igrišče. Asfaltna površina ostane, le da jo je potrebno na novo preplastiti. Koši ostanejo 2 ali 3-je  na levi strani igrišča gledano s smeri Cesarjeve in se namestijo na različnih višinah – za male in večje otroke. Upoštevati je treba tudi potrebe vrtca.

Igrišče se uredi za kolesarjenje za manjše otroke, za rolanje, za hojo, igranje košarke….

Pod drevesi so postavljena igrala. Največkrat so mokra in umazana  - teren pa je blaten in razmočen. Tu je potrebno najti rešitev za površino pod drevesi.

Na novo urejeno igrišče naj bo prijetno za vse uporabnike.

Samo igrišče ne sme biti preveč obremenjeno z raznimi igrali. Uredi se po načelu manj je več.

Glede postavitve električne osvetljave so mnenja deljena. G. Boštjan Jurak je prisotne seznanil, da je na ostalih igriščih v MO Novo mesto  razsvetljava igrišč odvisna od želja uporabnikov  - do določene ure  - ali stalno.

Mnenja nekaterih prisotnih so, da je igrišče že sedaj dovolj osvetljeno od luči na   Cesarjevi ulici.

Ga. Karmen Rodič je izpostavila vprašanje glede vrisa parkirnih mest na Šegovi ulici nasproti Vrtca Pedenjped  in glede prestavitve komunalnih otokov.

Predsednica je pojasnila, da KS ne more financirati prestavitve in urejanja komunalnih otokov, ker se le ti nahajajo na funkcionalnih zemljiščih, ki so last stanovalcev. Urejanje teh zadev je v pristojnosti upravnikov in Komunale Novo mesto.

SKLEP:  Boštjan Jurak pripravi idejni projekt ureditve Igrišča na Cesarjevi ulici v roku cca 14 dni in se nato ponovno skliče sestanek.

 

K.3.točki

Srebrniče – Pobuda krajanov zaselka Srebrniče po izgradnji pločnika za pešce od pokopališča do avtobusne postaje Srebrniče.

Krajani naselja Srebrniče so na Svet KS podali zahtevo, da je nujno potrebno zgraditi pločnik ob Topliški cesti, ki pelje od pokopališča Srebrniče do avtobusne postaje v Srebrničah.

SKLEP: Svet KS Drska je enakega mnenja, da pločnik nujno potreben, zato se zahteva posreduje Občinski upravi MO Novo mesto, da odgovori na podano pobudo oz. zahtevo.

 

K.4.točki

  • Nova lokacija za balinišče

Balinišče na Cesarjevi ulici bi za svoje normalno delovanje rabilo 4 stezno igrišče, ki se ga na trenutni lokaciji na Cesarjevi ulici ne da razširiti.  Zato se pošlje na MO Novo mesto zahtevek, da  MO NM najde ustrezno lokacijo za novo 4 stezno balinišče, ki bi ga bilo možno v naslednjih letih tudi nadkriti.

  • Lebanova ulica – oglasna deska

Na Lebanovi ulici je postavljena oglasna deska poleg potoka Težka voda.  Oglasna deska je nagnjena,  njeno postavitveno mesto pa ne služi svojemu namenu. Krajani Lebanove ulice predlagajo, da se oglasna tabla prestavi višje  - na začetek Lebanove ulice.

SKLEP: KS Drska pridobi mnenje oz. dovoljenje MO Novo mesto o lokaciji za postavitev nove oglasne table.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri .

 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska