zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 15. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 09. 12. 2020

dne 24.2.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

sestanka 15. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 24.02.2020 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI: Mira Retelj, Polde Fink, Matjaž Kavšek, Jožica Cekuta, Jožef Preskar in Majda Kavšek  

OPRAVIČENO ODSOTNI: Borut  Jakše

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov  14. seje Sveta KS Drska.
 2. Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Drska za leto
 3. Plan dela za leto 2020
 4. Razno

K 1.točki

Pregled zapisnika 14. seje sveta Krajevne skupnosti  Drska

Zapisnik 14. seje sveta  Krajevne skupnosti Drska je bil pregledan in potrjen s strani vseh prisotnih članov sveta.

 

K 2.točki

Poslovno poročilo za leto 2019

Predsednica sveta  Mira Retelj, je predstavila poslovno poročilo za leto 2019 in plan dela za leto 2020.    

 

1. Cilji za leto 2019 in ocena dosedanja

Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah. Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun KS.

V letu 2019 je Nadzorni odbor MO Novo mesto opravila nadzor pravilnosti poslovanja KS Drska za leto 2018. NO ugotavlja, da je poslovanje KS Drska v skladu s finančnim načrtom in v okvirih proračuna, pri čemer je poraba proračunskih sredstev namenska, gospodarna in učinkovita.

Krajevna skupnost Drska  je v letu 2019 v svojem programu dela imela naslednje aktivnosti in projekte : 

I. Projekti, s katerimi smo kandidirali na razpis MO N.m. za sofinanciranje v višini 70 %:

 • Večnamenski prostor ob kotlovnici na Ulici Slavka Gruma
 • Ureditev otroškega igrišča z baliniščem na Cesarjevi ulici
 • Irča vas – ureditev uvoza na parc. št. 1104/4 k.o. Šmihel pri Novem mestu
 • Srebrniče – ureditev obrežja Krke
 • Ureditev pasjega parka  v KS Drska
 • Postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval
 • Krajevni praznik

KS Drska in MO Novo mesto za izvajanje teh projektov sklenili pogodbo o sofinanciranju projektov v skupni višini 63.300,00 eur.

Večina predvideni projektov zahtevajo pridobitev projektne dokumentacije, ureditev lastništva zemljišča in izvedbo z objavo javnega natečaja predvidenih del in izbiro izvajalcev, zato smo jih v letu 2019 le delno izvedli.

Stanje na projektih je bilo ob koncu leta naslednje:

 • Večnamenski prostor ob kotlovnici na Ulici Slavka Gruma – izdelana je idejna zasnova projekta. Lastništvo obstoječe nepremičnine pa se obravnava na sodišču kot del funkcionalnega objekta, ki pripada stanovalcem blokov na Ulici Slavka Gruma. Projekt bo do nadaljnjega zastal, do odločitve o lastništvu objekta.
 • Ureditev otroškega igrišča z baliniščem na Cesarjevi ulici – projekt IDZ je v delu. Izbrana je izvajalec. Potekajo pa še dogovori o ureditvi tega igrišča s krajani KS Drska in Vrtcem Pedenjped. Projekt se nadaljuje v letu 2020.
 • Irča vas – ureditev uvoza na parc. št. 1104/4 k.o. Šmihel pri Novem mestu – projekt po mnenju MO Novo mesto ni smiselno izvajati, ker so vozne površine ustrezne.
 • Srebrniče – ureditev obrežja Krke – IZP projekt je izdelan. Potrebno je pridobiti projektne pogoje od soglasodajalcev. Izdelati popis del in pristopiti k izgradnji. Projekt se nadaljuje v letu 2020.
 • Za ta projekt je bilo porabljenih 329,15 eur sredstev MO Novo mesto in 141,10 eur lastnih sredstev KS.
 • Ureditev pasjega parka  v KS Drska – za izvedbo tega projekta še nismo uspeli pridobiti ustrezne lokacije.
 • Postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval – projekt še ni stekel, mišljen pa je bil kot skupni projekt mestnih krajevnih skupnosti.
 • Krajevni praznik – praznik krajevne skupnosti je bil realiziran, vendar za ta projekt KS ni pridobila sofinanciranja MO Novo mesto.

Skupaj je bilo v letu 2019 porabljenih samo 495,00 eur in sicer 329,15 eur (70% MO) in 141,10 eur (30% lastnih sredstev KS). Vsa neporabljena lastna sredstva iz leta 2019 v višini 9.643,90 eur se prenesejo za izvajanje projektov v letu 2020.

II. V letu 2019 je Svet KS Drska predlagal MO Novo mesto umestitev v proračun za leti 2020 in 2021 naslednje investicije:

Iz sredstev za vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture:

 • Popravilo udrtine na pešpoti od bloka na Ulici Slavka Gruma 9 do bloka na Šegovi 10.
 • Javna razsvetljava Šegove ulice, ki vodi na Volčičevo ulico
 • Zamenjava žarnic na javni razsvetljavi bred bloki Ulica Slavka Gruma 34 - 52.
 • Preplastitev cest in ulic:
 • Šegova ulica -  400 m Cesarjeva ulica  - 240 m Volčičeva ulica – 315 m Ulica Mirana Jarca – 100 m Drska od št. 24 – 40 – 550 m Brod 46 – 30 v sklopu ureditve meteorne kanalizacije za novo naselje
 • Izgradnjo meteorne kanalizacije in kolesarske poti po ulici Slavka Gruma in preplastitev ceste.

Investicijski projekti:

 • Izgradnja ceste in komunalne infrastrukture za hiše Pod Šipčevim hribom
 • Prenova Westrove ceste – I. faza (železniški prehod – križišče z Volčičevo ulico)
 • Začetek nadaljevanja gradnje Šmihelske ceste
 • Izdelava PGD dokumentacije za prenovo ceste in komunalne infrastrukture na Drski II
 • Brv čez reko Krko v Irči vasi
 • Dokončanje gradnje pločnika in kolesarske poti na Topliški cesti do Srebrnič in izvedba umiritve prometa v Srebrničah
 • Sodelovanje z MO pri projektu oživitve reke Krke in Portovala
 • Prenova otroškega igrišča na Cesarjevi ulici
 • Ureditev lastništva med MO in lastniki stanovanj v stanovanjskih blokih
 • Priprava projektov za razširitev parkirišč med stanovanjskimi bloki

projekti

V zgornji tabeli prikazujemo, da so bili naši predlogi projektov vključeni v proračun občine. Želimo si le, da si projektna dokumentacija za navedene projekte izdelovala in pridobila v skladu s planom in da bi bili projekti v skladu s planom tudi izvedeni.

 

2. Prihodki in odhodki KS Drska

Krajevna skupnost je za svoje delovanje v letu 2019 mesečno prejemala sredstva iz občinskega proračuna (770,63 € na mesec) in sredstva za redno delovanje (za izvajanje projektov)  v višini 9.247,56€.

Stanje finančnih sredstev na TRR na dan 31.12.2019 je bilo 10.031,32 eur. 

prihodki odhodki 2019

3. Ocena uspeha pri doseganju ostalih ciljev

Iz lastnih sredstev je v letu 2017KS Drska financirala tudi izdelavo projektne dokumentacije IDZ za rekonstrukcijo ceste in komunalnih vodov na Drski od Gostilne Jakše do železniške proge. Investicijo je prevzela Mestna občina Novo mesto, izvajalec CGP d.o.o. Novo mesto pa je z deli pričel v mesecu septembru 2018, zaključena pa je bila junija 2019.

jakše-rk

Z donacijami smo podpirali aktivna društva v krajevni skupnosti: športno društvo,OORK in druga humanitarna in dobrodelna društva.

Sodelovali smo s Krajevnim odborom Rdečega križa Drska pri organizaciji letnega srečanja starejših krajanov in obiskovali smo krajane, ki so dosegli visok, okrogel življenjski jubilej.

ds 2019

Z Mestno občino Novo mesto smo sodelovali pri dogovarjanju za odkup zemljišč v Portovalu.

Organizirali smo čistilno akcijo krajanov v mesecu marcu 2019.

čist akcija 2019

Športno društvo Drska je bilo tudi v letu 2019 zelo aktivno in dejavno. Skupaj smo zelo uspešno organizirali že II. Olimpijadom KS MO Novo mesto, na kateri je sodelovalo več kot 900 udeležencev vseh starosti.

ŠD Drska je pod pokroviteljstvom KS Drska organiziralo tradicionalni košarkarski turnir in smučarski izlet.

medalje 2019

olimpijada 2019

V letu 2019 se je tudi v KS Drska začela jutranja telovadba v okviru »Šole zdravja«.

šzdravja 2019

Tudi v letu 2019 je bilo sodelovanje s ŠC in z OŠ Drska lepo in uspešno. Skupaj smo organizirali prireditev ob kulturnem prazniku, sodelovali smo v projektu »Rastoča knjiga« in v mesecu decembru organizirali okrasitev KS Drska.

Ob krajevnem prazniku smo organizirali srečanje krajanov v OŠ drska in prvič podelili nagrade zaslužnim krajanom in organizaciji.

podelitev priznanj 2019

prisotni podelitev 2019

Vsako leto ob 27. aprilu sodelujemo z Zvezo borcev za vrednote vojn ob organizaciji pohoda ob žici okupiranega Novega mesta.

okupirano nm 2019

Bili smo v kontaktu z našim rajonskim policistom. Tudi v tem letu ni bilo zaznati večjih izgredov.

Odzivali smo se na predloge in pobude krajanov pri urejanju naše soseske in njihovih težav ter komunikacijo z občino.

V decembru smo prejeli peticijo krajanov, s katero so izrazili zahtevo, da igrišče na Cesarjevi ulici ostaja v enakem obsegu in se ga uredi tako, da bo v koristni souporabi tako vrtca in krajanov. Dne 18.12. je bil sklican prvi sestanek s krajani, katerega zaključek je bil, da se ograja po sredini igrišča odstrani, v nadaljnjih dneh pa skupina krajanov sodeluje z Vrtcem Pedenjped in KS, da najdejo ustrezno rešitev, ki bo v dobrobit vrtcu in uporabnikom igrišča.

Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo, tudi v letu 2019 porabili gospodarno in učinkovito. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva porabljala namensko in v skladu z začrtanim finančnim planom.

SKLEP: Soglasno se sprejme poročilo o delu Sveta KS Drska za leto 2019.

 

K 3. točki

4. PROGRAM DELA ZA LETO 2020

V letu 2020 bomo nadaljevali delo na vseh, že začetih projektih in novih, ki smo jih začrtali v našem planu do konca leta 2020.

projekti ks drska 2019

V približno enakem obsegu kot v letu 2019 bomo tudi v letu 2020 izvajali aktivnosti na področju družbenega, socialnega, kulturnega in športnega življenja v KS Drska.

 

Plan prihodkov in odhodkov 2020

prihodki 2019 plan 2020

SKLEP: Soglasno se sprejme plan dela Sveta KS Drska za leto 2020.

 

K 4. Točki

 • Igrišče na Cesarjevi ulici

Igrišče, ki je trenutno vzdolžno  po sredini pregrajeno z ograjo v višini 1,8 m je potrebno urediti in postaviti v prvotno stanje.  Za odstranitev ograje gradbeno dovoljenje ni potrebno. Obstoječo ograjo, ki je že plačana se uporabi na drugem delu igrišča, ki še ni ograjeno z zunanje strani - to je na desni strani igrišča. Asfaltna podlaga na igrišču ostane, tekaško progo se uredi in nasuje nov pesek. Uredi se tudi minimalna razsvetljava. Igrala, ki so dotrajana, se odstrani in zamenja, ostala pa pregleda in popravi.  Namestijo se tudi orodja za odrasle. Na igrišču mora biti na vidnem mestu obešene table o hišnem redu na igrišču. Balinišče za enkrat ostaja na isti lokaciji. Projekt novega balinišča je bil že pripravljen za lokacijo v Mrzli dolini, vendar do realizacije ni prišlo.

 • Namestitev prometnega znaka za slepo ulico na Brodu in na ulici Savka Gruma  pri stanovanjski hiši Škofovih.

Krajani naselja Brod, opozarjajo na neustrezno označitev ulice na Brodu, nasproti Trate in na ulici Slavka Gruma, pri stanovanjski hiši Škofovih. Obe ulici sta slepi ulici  na vhodu v ulico pa ni prometnega znaka, ki bi  to označevalo, zato je potrebno postaviti znake za omejitev. Ravno tako je na istem križišču na Brodu potrebno označiti prehod za pešce.

Prehoda za pešce tudi ni na Topliški cesti pri križišču  ceste na Brod in Topliške ceste.

SKLEP: Pristojne osebe na Mestni občini Novo mesto se pozove, da se uredi potrebne označbe.

 

Seja je bila zaključena ob 20,15 uri.

Tajnica KS Drska                                                                  Predsednica KS Drska

   Jožica Cekuta                                                                     Mira Retelj

 

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska