zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 17. Seje Sveta Ks Drska

datum: 20. 03. 2021

Dne 16.12.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

sestanka 17. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.12.2020 z začetkom ob 16.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink,  Jožica Cekuta in Jožef Preskar.

OPRAVIČENO ODSOTNA: Majda Kavšek, Matjaž Kavšek in Borut Jakše

Na sejo so bili vabljeni skupina arhitektov za izgradnjo kolesarske proge v KS Drska, župan MO NM Gregor Macedoni s sodelavci.

 

DNEVNI RED:

  1. Predstavitev projektov v KS Drska

K 1.točki

Na sestanku je župan MO NM, Gregor Macedoni prisotne seznanil s projekti v krajevni skupnosti, ki bi se začeli izvajati v letu 2021. Projekti zajemajo  dve kolesarski povezavi:

  • Prva pomembna izgradnja kolesarske  poti bi potekala po trasi  od OŠ Drska - po ulici Slavka Gruma – do novo  načrtovanega  mostu – brvi – čez reko Krko. Na novo se uredi obojestranska  kolesarska steza s pločnikom od Trgovine Špar do križišča s Cesarjevo ulico. Od tu do OŠ Drska se kolesarska pot nariše na sedanje cestišče.
  • Druga kolesarska pot pa bi potekala od semaforiziranega križišča Topliške ceste s Šmihelsko cesto do semaforiziranega križišča na ulici Slavka Gruma.  Kolesarska povezava bo ob eni strani cestišča z zarisanima dvema voznima pasovoma, druga stran cestišča je namenjena  pešcem.

Projekti, ki se bodo izvajali v krajevni skupnosti Drska so še.:

  • Nadaljevanje projekta izgradnje brvi v Irči vasi
  • Nadaljevanje širitve Šmihelske ceste
  • Železniški prehod na Westrovi ulici in nadaljevanje izgradnje Westrove ulice
  • Izgradnja varovanih stanovanj na Šegovi ulici
  • Ureditev križišča na Šegovi ulici
  • Srebrniče- nadaljevanje kolesarske in pešpoti od pokopališča  do naselja Srebrniče(projekt bo po trasi gozdne ceste).

Seja je bila zaključena ob 18,00 uri.

Tajnica KS Drska                                                                  Predsednica KS Drska

   Jožica Cekuta                                                                     Mira Retelj

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska