zemljevid krajevnih skupnosti

SESTANEK Z ŽUPANOM

datum: 02. 04. 2020

Predstavniki KS so se z županom pogovarjali o urejanju naše KS.

Zabeležka sestanka z županom MO Novo mesto – 21.2.2020

Prisotni:

g. Gregor Macedoni, župan,  

KS Majde Šilc - Adolf Zupan, Jasna Šinkovec, Avgust Vrščaj

 

V uvodnem delu je predsednik Sveta KS županu pojasnil, da je KS v preteklih letih sama reševala težave v zvezi z sanacijo številnih stopnišč v KS, izgradnje novih otroških igrišč, odstranjevanje starega in nevarnega drevja, sanirala velik del pešpoti.

V nadaljevanju pa so predstavniki KS predstavili probleme, ki jih KS zaradi zahtevnosti in prevelike vrednosti ne more sama reševati, tudi s sofinanciranjem ne.

 

Prometna ureditev ceste od krožišča v Kandiji do mostu v Ločni

KS zahteva, da se prometno uredi cesta od Kandije (Jakčeva ul., Ragovska ul., križišče z Ul. Marjana Kozine, do mostu v Ločni.

Ta cesta je zaprtju Glavnega trga postala obvoznica in se je zelo povečal promet in hitrosti vozil.

Cesta vključno s križišči ni bila zgrajena za tako gostoto prometa in hitrosti, zato je potrebno cesto s pločniki urediti predvsem iz varnostnega stališča. Dotrajano je tudi samo cestišče (jame, poškodovan asfalt).

KS predlaga, da se cesto uredi tako, da bo varna za pešče in voznike, predvsem križišče z Ul. Marjana Kozine.

Potrebno je narediti ukrepe za zmanjšanje hitrosti, izboljšati preglednost in dolgoročno narediti to cesto manj privlačno za njeno uporabo, kot obvoznice.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno srečamo v začetku marca, ko bo na MO prišel nov sodelavec za ceste.

 

Obnova razsvetljave na Žibertovem hribu

Na Žibertovem hribu je stara ulična razsvetljava, ki ne ustreza sedanjim standardom in se stalno kvari.

Že več let si KS prizadeva, da bi razsvetljavo uredili in kljub obljubam MO se še vedno ni nič premaknilo.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno slišimo v konec marca, ko bo MO uredila prioritete investicij.

 

Kakovost zraka

MO Novo mesto je po meritvah ARSO ena bolj onesnaženih občin, predvsem z delci PM.

KS zahteva, da MO začne z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja.

KS predlaga, da se preko dimnikarskih služb in obveščanja začne osveščati občane za manjše onesnaževanje z malimi kurilnimi napravami.

Potrebno bi bilo tudi namestiti avtomatsko napravo ali naprave za sprotno merjenje onesnaženosti, saj so sedanji podatki za 1 mesec nazaj.

Župan je obljubil, da bo glede tega MO ukrepala.

 

Zabeležka se pošlje vsem prisotnim in shrani v arhivu KS. Naloži se tudi na spletno stran KS.

Zabeležil:Avgust Vrščaj

                                                                  

novice

11. maj, KS Majde Šilc

SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

Poziv MO NM k sanaciji cestišča na Jurčičevi ul.

več >

11. maj, KS Majde Šilc

GRADNJA NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

Objavljamo pojasnilo investitorja glede razmer v času gradnje.

več >

31. marec, KS Majde Šilc

UREJANJE JAKČEVE IN RAGOVSKE ULICE

KS Majde Šilc si prizadeva za izdelavo kakovostnega in čim bolj usklajenega projekta med vsemi zainteresiranimi deležniki. Objavljamo predlog druge dopolnitve IPZ in dosedanja prizadevanja KS.

več >

28. marec, KS Majde Šilc

ČISTILNA AKCIJA V KS Majde Šilc

V soboto, 27. marca 2021, je potekala čistilna akcija.

več >

27. marec, KS Majde Šilc

JOŽEFA MIKEŠIČ - 90 letnica

V ponedeljek smo s predsednico KORK Bojano Zrilič in prostovoljko Jožico Papež obiskale Jožefo Mikesič ob njeni 90-letnici

več >

20. februar, KS Majde Šilc

ZA BOLJŠI ZRAK V NAŠEM MESTU

Mestna občina je tudi na pobudo KS Majde Šilc in Varnostnega sosveta začel z akcijo Skupaj izboljšajmo kakovost zraka.

več >

20. februar, KS Majde Šilc

UREJENA PEŠ POT V RAGOV LOG

Delavci Komunale Novo mesto so začeli z urejanjem peš poti v Ragov log.

več >

13. februar, KS Majde Šilc

POLICIJA VARUJE IN ZAPOSLUJE

V naši KS odlično sodelujemo s Policijo, ki v svoje vrste vabi nove policiste.

več >

15. januar, KS Majde Šilc

OSVETLJENA POT PRI VRTCU

Nova svetilka na vrtcu osvetljuje peš pot - Ragovska ul. - Ul. Marjana Kozine

več >