zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

datum: 20. 06. 2019

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

  1. Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Franci Povše, Marjana Kulovec, Dušan Žagar, Boris Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 3
  2. Grobnina za leto 2019
  3. Izvedba projektov KS
  4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 3

 

Pred potrditvijo zapisnika 3. seje, ki so ga vsi člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti, je predsednik na kratko povzel vsebino 2. točke, v kateri so bili podani predlogi za preplastitev cest in izgradnjo javne razsvetljave. Tu je prišlo do spremembe pri planu preplastitev cest, in sicer se bo preplastitev ceste na Ljuben izvedla skupaj z izgradnjo javne razsvetljave v letu 2021; v letu 2022 pa je predvidena preplastitev ceste proti železniški postaji. Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo in je bil upoštevajoč to spremembo sprejet.

V nadaljevanju je predsednik še povedal, da so bili naši udeleženci na športnih igrah KS zelo uspešni. Prijavljenih je bilo šest ekip, ki so zasedle 3x prvo ter 2x drugo mesto. Lepe rezultate so dosegli tudi naši najmlajši.

 

Ad 2.)  Grobnina za leto 2019

 

Pri tej točki so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

a) zneski za grobnino in uporabo mrliške vežice za leto 2019 ostanejo enaki, kot do sedaj, to je:

 

  • Grobnina za grob širine do 60 cm znaša 10,00 €
  • Grobnina za grob širine do 120 cm znaša 15,00 €
  • Grobnina za grob širine več kot 120 cm znaša 20,00 €
  • Uporaba mrliške vežice znaša 50,00 €
  • Parcela za grob se po novem odloku o pokopališkem redu ne zaračunava več

 

b)  Z neplačniki najemnine grobov se poskuša doseči dogovor za poravnavo zapadlih obveznosti, saj nam ni v interesu, da bi se le-ti grobovi prekopali. Sicer večina krajanov najemnino redno plačuje.

 

c) Ker za letošnje leto še ni bil sklenjen dogovor z dosedanjim izvajalcem za košnjo trave pri pokopališču, bo skrb za to prevzel Dušan Žagar.Ladi Rauh pa bo poskrbel za obrez ciprese pri  mrliški vežici, ki sedaj že raste pod streho.

 

d) Predsednik bo preveril stanje mrliških vozičkov. Kot je opozorila Lidija Celič, je pri njih nujno potrebno zamenjati zračnice.

 

Ad 3) Izvedba projektov KS

 

Predsednik je obrazložil stanje projektov za letošnje leto. Uspelo nam je že zaključiti ureditev parkirišča pri mrliški vežici, v postopku je tudi pridobivanje dokumentacije za cesto na Ljubnu in za javno razsvetljavo na Gasilski poti. V informacijo je predsednik povedal, da se bo letos preko drugih projektov napeljala tudi javna razsvetljava na Travnem dolu.

 

Pojavili pa so se novi zapleti pri obnovi zadružnega doma. Na spremembo projekta za izdajo novega gradbenega dovoljenja je bil s strani soseda Goršeta podan ugovor in sicer v smislu, da je potrebno zagotoviti več parkirnih mest in zelenih površin. Ker ima tudi sam namen graditi hišo, je za spremembo OPN sicer pripravljen na dogovor z občino. V kolikor sporazum ne bo dosežen, bo potrebno iti v rušenje skladišča, da bi zagotovili dovolj parkirnih prostorov. V tem primeru se bo sanacija spet zavlekla. Potrebna je odločitev, ali podpremo novi projekt.

 

Sledila je razprava, v kateri je Franci Povše predlagal, da če imamo sedaj veljavno gradbeno dovoljenje, naj se obnova dela po njem. Predsednik je tu ponovno pojasnil, da je bil predlog za spremembo projekta  obnove podan iz razloga, ker se objekt po obstoječem projektu ne bo mogel sam vzdrževati. Za predvideni vrtec ali oskrbo starejših občanov občina nima interesa.

 

Nadalje je Franci Povše dejal, da se investicija mora nadaljevati in da za vsebine, ki jih potrebuje naša KS, zadostuje sedanje gradbeno dovoljenje ter predlagal, da sprejmemo sklep, da se obnova nadaljuje po obstoječem gradbenem dovoljenju. Sledila je razprava, v kateri so bila podana različna mnenja, med drugimi je Ladi Rauh dejal, da smo o spremembi projekta že odločali in da se sedaj ne moremo spet premišljati. Sicer pa so bili vsi člani sveta enotni, da se obnova zadružnega doma mora nadaljevati.

 

V nadaljevanju je predsednik dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

 

Ker smo ugotovili, da zaradi zapletov pri postopku spremembe projekta in pridobitve novega gradbenega dovoljenja zadeva stoji, sprejmemo SKLEP, da se obnova zadružnega doma za vsebine, ki so potrebne za našo KS, nadaljuje po starem, veljavnem gradbenem dovoljenju.

 

Predlog je bil podprt s šestimi glasovi za ter enim vzdržanim glasom.

 

Po potrebi bomo v jeseni sklicali tudi zbor krajanov ter jih informirali z nastalo problematiko.

 

 Ad 4) Razno

 

Pod to točko so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 

Boris Žagar je ponovno apeliral na ureditev zadeve z zemljiščem na Lazih, ki je predvideno za otroško igrišče. S strani sveta smo ga pooblastili, da se glede te problematike osebno oglasi na MO pri ge. Bjelajac.

Ladi Rauh je predlagal, da bi porušili stavbo (orodjarno) pred gasilskim domom, ker ni v uporabi in samo zaseda prostor.

 

Franci Povše je predlagal, da bi za urejanje površin, ki so v lasti občine, skrbela občina sama. Predsednik je pojasnil, da za te namene od občine dobimo sredstva in da je bolje in ugodneje, da za to skrbimo sami.

 

Seja je bila končana ob 21.30 uri

 

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >

11. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

Na svoji 8.seji, ki je bila dne , 11.02.2020, v gasilskem domu je svet KS razpravljal o planiranih investicijah v KS za leto 2020.

več >

08. februar, KS Uršna sela

Kronce z domačimi upokojenci

V soboto, 8. februarja 2020 je Društvo upokojencev Uršna sela sklicalo svoj letni občni zbor v gasilskem domu na Uršnih selih.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično-novoletni konceret

Še eden v nizu uspešno izvedenih božično-novoletnih koncertov v uršenski cerkvi

več >

15. december, KS Uršna sela

Erasmus in srečanje starostnikov

Nastop Kronc na Mednarodnem projektu ERASMUS in srečanju starostnikov Uršnih sel

več >

11. december, KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na sestanku , ki je bil 11.12.2019, na domačiji Dušana Žagarja Vaška cesta 121 Uršna sela, sprejel sklep o višin grobnin na pokopališču Uršna sela za leto 2020

več >

08. november, KS Uršna sela

Sestanek 6.seje sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela so na svoji 6.redni seji razpravljali o izvedenih investicijah v letu 2019 in predlogu za oblikovanje grobnin v letu 2020.

več >

07. november, KS Uršna sela

Vabilo na sejo sveta KS

Sestanek sveta KS Uršna sela bo v petek, 08.11.2019, ob 18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih.

več >