Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2)

Zadnja sprememba: 15. 10. 2021

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MONM (nadalje SD OPN 2). Prostorski akt se pripravlja po postopku, predpisanem z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji, nadalje ZPNačrt) in na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Novo mesto (Uradni list, št. 7/15).

Predmet načrtovanja SD OPN 2 so vsebine, ki obsegajo:

  • spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
  • uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
  • posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
  • uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
  • spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin,
  • vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev NUP,
  • spremembo posameznih rešitev, na podlagi dosedanje uporabe OPN in preveritve njihove ustreznosti,
  • ter vsebine, ki so se dodatno izkazale v času priprave (med njimi npr. ukrepi za varstvo naselja Brusnice pred poplavnimi vodami).

V prvi fazi so bile ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelane strokovne podlage. Pri načrtovanju in izdelavi osnutka SD OPN 2 so bile poleg veljavnih predpisov in strokovnih smernic upoštevane tudi podane razvojne pobude. V postopku SD OPN 2 je skupno obravnavanih 2037.

Osnutek prostorskega akta je bil izdelan septembra 2020. Pripravljavec je dne septembra 2020 pozval nosilce urejanja prostora, da na podlagi 47. a člena ZPNačrt predložijo prvo mnenje. Na podlagi izdanih prvih mnenje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 06. 04. 2021 izdalo odločbo št. 35409-308/2020-2550-10, na podlagi katere je v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 2 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

Zato je bilo v postopku pripravljeno Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja, ki ju je izdelal Eranthis, Maja Divjak Malavašič, s.p.. Ob upoštevanju predlaganih okoljskih omilitvenih ukrepov so bile prostorske rešitve osnutka v juliju 2021 dopolnjene v dopolnjeni osnutek SD OPN 2.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi drugega odstavka 48. člena ZPNačrt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in narave v oktobru 2021 potrdilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje.

Gradivo je bilo posredovano v prvo obravnavo na Občinski svet Mestne občine Novo mesto (seja dne 07. 10. 2021). Javna razgrnitev se bo pričela v oktobru 2021.

Po zaključku javne razgrnitve bo sledila priprava stališč do pripomb in predlogov, na podlagi katerih bo izdelan predlog SD OPN 2, ki bo v skladu z določili ZPNačrt posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj in pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov na okolje. Po prejetju pozitivnih mnenj in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje bo izdelan usklajen predlog SD OPN 2, ki bo posredovan v drugo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto. Po sprejetju bo odlok o SD OPN 2 objavljen v Dolenjskem uradnem listu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM – SD OPN2

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek sprememb in dopolnitev SD OPN 2 pričel s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN MONM – SD OPN 2, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 2. 2. 2015 objavljen v Uradnem listu RS,št. 7/15 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Osnutek SD OPN 2

.

Dopolnjen osnutek SD OPN 2

Datoteke

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18, 16/18, 6/19 - LP 1103 in 12/21 - LP 2177).

V postopku priprave je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da prostorski načrt lahko povzroči vplive na okolje, zato bo v postopku izvedena celovita presoja vplivov na okolje in presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Zato se javno razgrinjata in obravnavata tudi Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja.

Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe strateškega in izvedbenega dela prostorskega načrta. Seznam zemljišč, katerim se spreminja namenska raba prostora je v prilogi tega javnega naznanila.

Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje, in sicer od petka, 15. oktobra 2021, do vključno ponedeljka, 15. novembra 2021.
Javna obravnava bo v torek, 26. oktobra 2021, ob 16.00 v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine (Novi trg 5 v Novem mestu). 

Gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (zavihek Dopolnjen osnutek).

Grafični prikazi izvedbenega dela območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter območja podanih pobud so objavljeni v javnem prostorsko informacijskem sistemu Mestne občine Novo mesto na povezavi

V času javne razgrnitve je vse dodatne informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur občinske uprave mogoče pridobiti na telefonskih številkah 041 463 306 in 041 463 307.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani tudi podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Datoteke

nazaj