Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO–2)

Zadnja sprememba: 11. 09. 2017

Status: veljaven

Na območju EUP z oznako OTO/4-OPPN-a je od leta 2000 uveljavljen ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec, ki je bil leta 2002 spremenjen in dopolnjen. Območje je namenjeno prostorskim ureditvam za turistične in spremljajoče dejavnosti. Pobudo za pripravo SDUN TKOTO–2 je podalo podjetje Terme Krka d.o.o., ki je želelo zaradi potreb po širitvi športne ponudbe na SZ delu turističnega kompleksa Otočec zgraditi športna igrišča. 

Turistični kompleks Otočec se nahaja vzhodno od naselja Otočec (5km od Novega mesta), južno od avtoceste in javne poti JP 797471 ter severno od reke Krke. Meja UN obkroža 19.3 ha zemljišč, območje sprememb in dopolnitev pa 3 ha in zajema SZ del UN, kjer je po UN predvidena Termalna riviera z objekti zimsko-letnega kopališča.

Predmet SDUN, ki se nanašajo na zunanje ureditve oz. izvedbo zatravljenih športnih  površin ter faznost in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je: 

  • določitev možnosti umestitve športnih igrišč s servisnimi objekti in spremljajočimi ureditvami na območje Riviere,
  • določitev faznosti izvedbe športnih igrišč, in sicer do izgradnje objektov zimsko-letnega kopališča,
  • določitev pogojev za umestitev športnih igrišč s servisnimi objekti in spremljajočimi ureditvami.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični komleks Otočec

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek priprave SD Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec pričel s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2), ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 27.3.2015 objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 2 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2)

Dolenjski uradni list, št. 10/15.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


___

Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec, Uradni list RS, št. 76/00;
  2. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec, Uradni list RS, št. 69/02;


___

Datoteke

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za turistični kompleks Otočec (SD UN TKOTO-2)

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za turistični kompleks Otočec (SD UN TKOTO-2), bo potekala od petka, 19. junija 2015 do vključno ponedeljka, 6. julija 2015. V okviru javne razgrnitve bo javna obravnava sprememb in dopolnitev prostorskega akta v sredo, 24. junija 2015 ob 15.30 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Celotno gradivo je na vpogled le v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

Datoteke

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični komleks Otočec

V času javne razgrnitve DO SD Ureditvenega načrta za Turistični kompleks Otočec, ki je potekala od 19. junija 2015 do vključno 6. julija 2015, ni bilo na razgrnjen dopolnjen osnutek podanih nobenih pripomb in predlogov.

Datoteke

nazaj