Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas

Zadnja sprememba: 05. 11. 2019

Status: v pripravi

Območje OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas se nahaja severno od Češče vasi. Obsega celotno stavbno zemljišče, ki se nahaja zahodno od lokalne ceste Cegelnica-Češča vas-Zalog-Straža (nasproti Podbreznika) in ima podrobnejšo namensko rabo B – posebna območja (za športne centre in druge spremljajoče oz. sorodne dejavnosti) ter enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b.

Vizija Mestne občine Novo mesto je, da se na predmetni lokaciji na robu Novega mesta kot nadgradnja obstoječih športnih dejavnosti postopoma oblikuje celovit športno-rekreacijski kompleks, v katerem se bodo razvijale raznolike vsebine s področja športa, rekreacije in izobraževanja. V območje bo severno od velodroma umeščen tudi bazenski kompleks.

Obveznost priprave OPPN za območje ŠRP Češča vas je določena v 123. členu OPN za enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b. Ne glede na to je priprava OPPN potrebna tudi zaradi velikosti območja, pretežne nepozidanosti, kompleksnosti načrtovanih in obstoječih ureditev ter celovite zasnove gospodarske javne infrastrukture.

Predmet predvidenega OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za objekte in zunanje ureditve športno-rekreacijskega parka, prometno shemo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve v vsebinskem in funkcionalnem smislu povezani v smiselno celoto.

Izhodišča za pripravo OPPN ŠRP Češča vas

Pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas je Mestna občina Novo mesto na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 najprej pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi. Občina mora pri oblikovanju izhodišč zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ter se posvetovati z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je bil zato konec oktobra 2019 objavljen javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas. Predlog izhodišč je javno objavljen v času od 29. 10. 2019 do vključno 19. 11. 2019, in sicer na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje (Urad za prostor in razvoj). Javna predstavitev predloga izhodišč bo v torek, 5. 11. 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si
  • v knjigi pripomb in predlogov v prostorih občine, Seidlova cesta 1, I. nadstropje
  • ustno na zapisnik na javni predstavitvi.

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN.

 

Datoteke

nazaj