Konservatorski načrt za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta

Status: veljaven

Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo komunalne infrastrukture na območju Glavnega trga in Rozmanove ulice, sočasno pa tudi prenovo uličnega parterja na tem območju. Ker območje urejanja sodi v enoto nepremične kulturne dediščine Novo mesto – mestno jedro (EŠD 492) in Novo mesto – Arheološko najdišče mestno jedro – Kandija (EŠD 493), je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Pravilnikom o konservatorskem načrtu podal zahtevo za izdelavo konservatorskega načrta za območje zgoraj navedenih enot registrirane nepremične dediščine.

Konservatorski načrt za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta (v nadaljevanju: konservatorski načrt) je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, nosilec projekta je Tomaž Golob, univ. dipl. umet. zgod., pri njegovi izdelavi pa sta sodelovala tudi Mitja Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh., in dipl. ing. (FH) Danijela Dobrina, M.A. (Univerza Bamberg, ZRN).

V okviru konservatorskega načrta so podani predlogi in usmeritve za celovito urejanje zgodovinskega jedra Novega mesta na območju Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča.

Na podlagi izhodišč iz konservatorskega načrta je bil izveden javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno na najprimernejše rešitve za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=131

Datoteke

Javna obravnava Konservatorskega načrta za prenovo Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta

Konservatorski načrt je izhodiščni dokument za urejanje zgodovinskega jedra Novega mesta in bo zaradi njegovega pomena obravnavan s strokovno in ostalo zainteresirano javnostjo v okviru javne obravnave. Tako bo na podlagi prejetih pripomb in predlogov v času javne obravnave ovrednotena vsebina konservatorskega načrta in oblikovana stališča, katera bo s sklepom potrdil župan in bodo izhodišče za izvajanje ukrepov v zvezi z urejanjem obravnavanega prostora.

Javna obravnava konservatorskega načrta poteka od 2. januarja 2015.

V času javne obravnave je konservatorski načrt v analogni obliki na vpogled na Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, kjer je mogoče pripombe in predloge vpisati v knjigo pripomb in predlogov. Predloge in pripombe Mestna občina Novo mesto sprejema v pisni obliki tudi po pošti na zgoraj navedeni naslov ali po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@novomesto.si, s pripisom – »Konservatorski načrt – pripombe in predlogi«. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne obravnave. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

28. februarja 2015 je bila organizirana prva delavnica, v okviru katere so bila predstavljena izhodišča in predlogi konservatorskega načrta, prisotnim pa je bila dana možnost skupaj z izdelovalcem konservatorskega načrta in predstavniki MONM ter ostalimi sodelujočimi strokovnimi sodelavci identificirati prostorske probleme na obravnavanem območju, jih ustrezno razvrstiti ter se opredeliti do mogočih rešitev. 

Datoteke

nazaj