Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2)

Status: veljaven

Mestna občina Novo mesto pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MONM (nadalje SD OPN 2). Prostorski akt se pripravlja po postopku, predpisanem z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji, nadalje ZPNačrt) in na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Novo mesto (Uradni list, št. 7/15).

Predmet načrtovanja SD OPN 2 so vsebine, ki obsegajo:

  • spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
  • uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
  • posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
  • uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
  • spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin,
  • vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev NUP,
  • spremembo posameznih rešitev, na podlagi dosedanje uporabe OPN in preveritve njihove ustreznosti,
  • ter vsebine, ki so se dodatno izkazale v času priprave (med njimi npr. ukrepi za varstvo naselja Brusnice pred poplavnimi vodami).

V prvi fazi so bile ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelane strokovne podlage. Pri načrtovanju in izdelavi osnutka SD OPN 2 so bile poleg veljavnih predpisov in strokovnih smernic upoštevane tudi podane razvojne pobude. V postopku SD OPN 2 je skupno obravnavanih 2037.

Osnutek prostorskega akta je bil izdelan septembra 2020. Pripravljavec je dne septembra 2020 pozval nosilce urejanja prostora, da na podlagi 47. a člena ZPNačrt predložijo prvo mnenje. Na podlagi izdanih prvih mnenje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 06. 04. 2021 izdalo odločbo št. 35409-308/2020-2550-10, na podlagi katere je v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 2 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

Zato je bilo v postopku pripravljeno Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja, ki ju je izdelal Eranthis, Maja Divjak Malavašič, s.p.. Ob upoštevanju predlaganih okoljskih omilitvenih ukrepov so bile prostorske rešitve osnutka v juliju 2021 dopolnjene v dopolnjeni osnutek SD OPN 2.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi drugega odstavka 48. člena ZPNačrt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in narave v oktobru 2021 potrdilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje.

Gradivo je bilo posredovano v prvo obravnavo na Občinski svet Mestne občine Novo mesto (seja dne 07. 10. 2021). Javna razgrnitev se bo pričela v oktobru 2021.

V času od 15. oktobra 2021 do 15. novembra 2021 je bila izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2) in okoljskega poročila, dne 26.  oktobra 2021 pa je bila organizirana tudi javna obravnava v dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Na javni obravnavi je pripravljavec podal informacije o javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku prostorskega načrta in odgovarjal na vprašanja prisotnih. Predlogi niso bili podani, prisotni so bili povabljeni k podaji pripomb in predlogov preko telefona, pisno, po elektronski pošti ali osebno na mestu javne razgrnitve. K javno razgrnjenemu prostorskemu načrtu je bilo podanih 215 pripomb, med njimi so nekatere podane dvakrat, od katerih jih je bilo 10 vpisanih v knjigo pripomb, preostale pa so bile poslane po redni ali elektronski pošti in nekatere osebno dostavljene na Mestno občino Novo mesto. Pri obravnavi pripomb in predlogov so bila smiselno uporabljena enaka merila in kriteriji, kot so bili pripravljeni za obravnavo pobud za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta. Kriteriji in merila so javno objavljeni na spletni povezavi Mestne občine Novo mesto https://novomesto.si/mma/kriteriji_za_obravnavo_pobud/2021092311573114/
Župan je s sklepom št. 350-0032/2021-2 z dne 28. 02. 2022 zavzel stališča do pripomb. Sklep in stališča so javno objavljena na oglasni deski Mestne občine Novo mesto ter na spletnem naslovu www.novomesto.si

Na podlagi zavzetih stališč je bil v marcu 2022 izdelan predlog SD OPN 2, ki je bil v skladu z določili ZPNačrt dne 15. 03. 2022 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugih mnenj. Po prejetju mnenj nosilcev urejanja prostora, dopolnitvi okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave je bil v juniju 2022 izdelan usklajeni predlog SD OPN 2, ki je posredovan v drugo obravnavo Občinskemu svetu. 

Ministrstvo pristojno za okolje je dne 29. 06. 2022 izdalo odločbo št.  35409-350/2021-2550-25, s katero je potrdilo sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje in varovana območja narave po pogojih 48. člena ZPNačrt. Občinski svet je usklajeni predlog Odloka o SD OPN 2 sprejel na svoji 29. redni seji. Odlok je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 16/22, uveljavljen je 15 dan po objavi, 29. 07. 2022.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2)

Dolenjski uradni list, št. 16/22.


 

Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in so izdelane v digitalni in analogni obliki.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj