Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO–2)

Status: veljaven

Na območju EUP z oznako OTO/4-OPPN-a je od leta 2000 uveljavljen ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec, ki je bil leta 2002 spremenjen in dopolnjen. Območje je namenjeno prostorskim ureditvam za turistične in spremljajoče dejavnosti. Pobudo za pripravo SDUN TKOTO–2 je podalo podjetje Terme Krka d.o.o., ki je želelo zaradi potreb po širitvi športne ponudbe na SZ delu turističnega kompleksa Otočec zgraditi športna igrišča. 

Turistični kompleks Otočec se nahaja vzhodno od naselja Otočec (5km od Novega mesta), južno od avtoceste in javne poti JP 797471 ter severno od reke Krke. Meja UN obkroža 19.3 ha zemljišč, območje sprememb in dopolnitev pa 3 ha in zajema SZ del UN, kjer je po UN predvidena Termalna riviera z objekti zimsko-letnega kopališča.

Predmet SDUN, ki se nanašajo na zunanje ureditve oz. izvedbo zatravljenih športnih  površin ter faznost in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je: 

  • določitev možnosti umestitve športnih igrišč s servisnimi objekti in spremljajočimi ureditvami na območje Riviere,
  • določitev faznosti izvedbe športnih igrišč, in sicer do izgradnje objektov zimsko-letnega kopališča,
  • določitev pogojev za umestitev športnih igrišč s servisnimi objekti in spremljajočimi ureditvami.

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2)

Dolenjski uradni list, št. 10/15.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec, Uradni list RS, št. 76/00;
  2. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec, Uradni list RS, št. 69/02;

Datoteke

nazaj