Občinski podrobni prostorski načrt Tovarna zdravil Krka (OPPN TZ KRKA-1)

Status: veljaven

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tovarna zdravil Krka obsega zemljišča tovarniškega kompleksa Tovarna zdravil Krka na vzhodnem delu Novega mesta. Razteza se od reke Krke proti severu in od Andrijaničeve ceste proti vzhodu. Območje je pozidano s proizvodnimi, poslovnimi in infrastrukturnimi objekti.

V OPPN TZ KRKA-1 je predvidena zgostitev pozidave v horizontalnih in vertikalnih gabaritih na območju prej veljavnega ureditvnega načrta, usklajeno z nosilci urejanja prostora.

 

 

nazaj