Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg (OPPN Novi trg)

Status: veljaven

Območje urejanja z OPPN Novi trg se nahaja v središču Novega mesta in leži na robu starega mestnega jedra. Zajema del enote urejanja prostora EUP NM/14-OPPN-a, ki se razprostira med lokacijo trgovsko poslovnega centra Novi trg in Upravno enoto NM na vzhodni strani, med Seidlovo cesto na severni in zahodni strani, Šmihelskim mostom na jugozahodu ter reko Krko na jugu, kjer zajame še del EUP NM/14-n.

OPPN Novi trg razveljavlja del območja, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06 in 8/15-teh.popr.; v nadaljevanju: UN Novi trg).

V naravi zajema območje porušene poslovne stavbe Novi trg 6, območje KC Janeza Trdina, Visokošolsko središče Novo mesto in Športno rekreacijski park Loka. Velikost območja OPPN Novi trg obsega površino približno 6,6 ha.
Z OPPN Novi trg je načrtovana gradnja nove stanovanjsko poslovne stavbe, na mestu porušene občinske stavbe Novi trg 6 ter ureditev urbane zazelenjene ploščadi, pri čemer se ohranja del zelenih površin pred stavbo KCJT. Gradnja nove stanovanjsko poslovne stavbe je načrtovana v gabaritu največ 2000 m2, in sicer dve kletni etaži + pritlična etaža + maks. štiri nadstropne etaže + terasna etaža, ki ne sme biti izrazito vidno s strani Seidlove ceste. Predvideno je oblikovanje dveh stolpičev, ki sta povezana preko nizkega povezovalnega elementa. Nadalje je predvidena gradnja prizidka na zahodnem pročelju KCJT. Na brežini pod UE NM je predvidena gradnja garažne hiše z dvema podzemnima etažama. Na strehi garaže je načrtovana ureditev zunanjega parkirišča z cca 10 PM. Garažna hiša mora biti vizualno čim manj izpostavljena, vkomponirana v teren tako, da se lahko okolica objeta oblikuje in vzdržuje kot zelena površina. Ob cesti Na Loko se na mestu obstoječih stavb dopušča gradnja novih stavb za potrebe javnih programov in Športno rekreacijskega parka Loka, ob reki Krki pa gradnja čolnarne, brvi čez reko Krko in posledično nove klančine na tangiranem odseku Župančičevega sprehajališča.

nazaj