Lokacijski načrt lokalna cesta Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje

Status: veljaven

Načrtovane ureditve v lokacijskem načrtu so:

– izgradnja nove lokalne ceste ter rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Gabrje – cesta Pangrč Grm,

– preureditev obstoječih priključkov na lokalno cesto oziroma ureditev novih,

– prilagoditve in prenove obstoječih ter gradnje novih elementov infrastrukturnih omrežij, ki so funkcionalno vezani na gradnjo ceste in

– regulacija Babnega potoka.

Odlok o lokacijskem načrtu lokalna cesta Dolž-Pangrč Grm- Gabrje z avtobusno postajo Gabrje

Uradni list RS, št. 50/94 in 38/99.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje, Uradni list RS, št. 38/99.

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj