Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve OPN MONM - SD OPN 5

Status: v pripravi

Družba Prepih d.o.o., Gornja Težka Voda 19, 8322 Stopiče je podala pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji - v nadaljevanju: OPN). Nanaša se na območje enote urejanja prostora KOV/8‑OPPN, za katero je v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gostinsko turistični kompleks Prepih« (v nadaljevanju: OPPN) in za manjši del enot urejanja prostora OPR/7 in OPR/11 »Preostali del odprtega prostora«. Pobudo za začetek priprave SD OPN 5 je pobudnik utemeljil z razlogi, da na podlagi obstoječih prostorskih in finančno-ekonomskih razmer ter veljavnih določil OPN realizacija pozidave, kot jo je s strokovno rešitvijo predvidel, ni izvedljiva.

Pobuda za SD OPN 5 vključuje:

- spremembo oz. povečanje območja enote urejanja prostora KOV/8-OPPN, za katerega je predvidena izdelava OPPN,

- spremembo podrobnejše namenske rabe s širitvijo območja stavbnih zemljišč s poudarkom na gostinskih in turističnih dejavnostih, površinah za športne objekte, rekreacijo in prosti čas ter površinah za ureditev parkirišč za tovorni promet kot počivališče, počivališče za avtodome, parkirišča za osebni promet in avtobuse,

- spremembo veljavnih prostorsko izvedbenih pogojev OPN, ki za enoto urejanja prostora KOV/8‑OPPN določajo pripravo OPPN na način, da priprava OPPN ne bo več obvezna in da se namesto tega za predmetno ureditev prostorsko izvedbeni pogoji OPN določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN MONM – SD OPN 5

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se je postopek sprememb in dopolnitev SD OPN 5 pričel s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN MONM – SD OPN 5, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto in je bil dne 7. 3. 2017 objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 5/17 ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

nazaj